SELOSTE TIETOJEN KÄSITTELYSTÄ BILFINGERIN TYÖPAIKKAPORTAALISSA

Tämä seloste (“seloste”) sisältää tietoa tiettyjen henkilötietojen käsittelytoimenpiteistä Bilfingerin rekrytointijärjestelmään (“työpaikkaportaali”) rekisteröitymisen ja järjestelmän käyttämisen yhteydessä, kun tarkoituksena on (i) perustaa portaaliin tili hakemuksen tietojen tallentamista varten ja/tai (ii) hakea tiettyä, Bilfinger-konserniin (“Bilfinger” tai “me”) kuuluvassa yrityksessä avoimeksi ilmoitettua työpaikkaa. Luettelo Bilfinger-konserniin kuuluvista yrityksistä on saatavilla täältä (sivulta 390 alkaen). Yritys, jossa avoin työpaikka on, ilmoitetaan kulloisessakin työpaikkailmoituksessa. Tässä selosteessa otetaan huomioon Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa (asetus (EU) 2016/679) määritellyt oikeudet ja velvollisuudet.

YHTEENVETO BILFINGERIN TYÖPAIKKAPORTAALIA KOSKEVASTA SELOSTEESTA

Käyttöalue

Tämä yhteenveto koskee henkilöitä, jotka haluavat käyttää Bilfingerin työpaikkaportaalia.

Henkilötietojen käsittely ja käsittelyn tarkoitukset

Kun rekisteröidyt työpaikkaportaaliin, me käsittelemme tiettyjä henkilötietojasi, joista henkilöllisyytesi on mahdollista tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat esim. nimi, yhteystiedot, tilin asetukset, tiedot koulutuksesta jne. Käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin: tilin ja profiilin luominen, hakemukset jne. Ks. lisätiedot täydellisen selosteen osasta I.

Evästeet ja vastaavat työkalut

Käytämme tarvittaessa evästeitä ja muita vastaavia teknologioita. Ks. lisätiedot täydellisen selosteen osasta II.

Henkilötietojen vastaanottajat

Välitämme henkilötietojasi muille Bilfinger-konsernin yrityksille sekä kolmansille osapuolille, kuten valtion viranomaisille (esim. veroviranomainen), sosiaalivakuutuslaitokselle, oikeuslaitokselle sekä valtion elimille, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, sekä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella sijaitseville vastaanottajille. Ks. lisätiedot täydellisen selosteen osasta III.

Tilin hallinta

Voit hallita tiliäsi useilla eri tavoilla. Ks. lisätiedot täydellisen selosteen osasta IV.

Henkilötietojen säilyttämisen määräajat sekä tietojen poistaminen

Sinua koskevat henkilötiedot poistetaan viipymättä sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita alkuperäiseen tarkoitukseen, jota varten tiedot kerättiin, tai laissa säädettynä ajankohtana. Ks. lisätiedot täydellisen selosteen osasta V.

Lakisääteiset oikeutesi

Sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyen useita laissa säädettyjä oikeuksia. Näitä ovat esimerkiksi oikeus saada tietoja sinua itseäsi koskevista tiedoista sekä oikeus tietojen oikaisuun, poistamiseen tai luovuttamiseen. Jos haluat käyttää näitä oikeuksiasi (poikkeuksena oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle), ota yhteyttä osoitteeseen dataprivacy@bilfinger.com. Ks. lisätiedot täydellisen selosteen osasta VI.

Muutokset

Sekä tähän yhteenvetoon että täydelliseen tietosuojaselosteeseen on mahdollista tehdä muutoksia. Ks. lisätiedot täydellisen selosteen osasta VII.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai omien henkilötietojesi käsittelystä yleisesti, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dataprivacy@bilfinger.com


I. Käyttäjän henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

1. Yleistiedot

Kun rekisteröidyt työpaikkaportaaliin, me käsittelemme tiettyjä henkilötietojasi, joista henkilöllisyytesi on mahdollista tunnistaa (“henkilötiedot”). Sinulta kysytään näitä tietoja, kun peustat tilin, luot profiilin ja/tai haet työpaikkaa työpaikkaportaalin kautta. Kyse voi olla myös tiedoista, jotka olemme saaneet valtuutetuilta kolmansilta osapuolilta (esim. hyväksytyt rekrytointitoimistot tai ulkoiset, valtuutetut työnvälityspalvelut, jotka välittävät meille henkilötietoja). Työpaikkaportaalin kautta kerättyjen henkilötietojen lisäksi voimme kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kerätä tarvittavan määrän sinua koskevia henkilötietoja myös työpaikkaportaalin profiilistasi tai jonkin tietyn hakemuksen yhteydessä (esim. haastatellessamme sinua työpaikkaa varten). Keräämme näitä henkilötietoja, jotta voit perustaa tilin työpaikkaportaaliin, luoda profiilin ja/tai hakea työpaikkaa. Lisäksi haluaisimme (edellyttäen, että olet antanut siihen suostumuksesi) lähettää sinulle tiedotteita avoimista työpaikoista, ilmoittaa sinulle mahdollisista soveltuvista avoimista työpaikoista ja/tai suositella sinulle työpaikkaa ja tarvittaessa olla sinuun yhteydessä joko sähköpostitse tai puhelimitse avoimista työpaikoista ja lähettää sinulle tietoa uramahdollisuuksista.

2. Käyttäjätilin ja profiilin perustaminen

Kun perustat (tai kun me perustamme suostumuksellasi puolestasi tai kolmannen osapuolen puolesta tai kun rekrytointitoimisto perustaa puolestasi) tilin portaaliin, keräämme sinusta tilin perustamiseksi seuraavia henkilötietoja:

 • sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, etunimi, sukunimi, puhelinnumero, maa
 • tilin asetukset profiilisi näkymiseksi (vastaanottaja) ja suostumuksesi työpaikkailmoituksia koskevien tiedotteiden vastaanottamiseksi.
Lisäksi tallennamme aina kirjautuessasi tilille kirjautumisen päivämäärän ja kellonajan, jotta voimme tarkastaa, milloin viimeksi olit kirjautuneena, ja jotta voimme ilmoittaa sinulle, jos tili poistetaan sen oltua pitkän aikaa käyttämättömänä (ks. osa IV jäljempänä). Käyttäjätilin perustamisen jälkeen voit täyttää profiiliisi lisätietoja. Tässä yhteydessä tallennetaan seuraavat tiedot:
 • pakolliset tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, maa ja alue, ansioluettelo
 • IP-osoite ja tietoja portaalin käytöstä.

Perustaessasi työpaikkaportaaliin käyttäjätilin ja profiilin valittuja työpaikkailmoituksia varten voit käyttää kolmansien osapuolien (esim. Stepstone) sinusta tallentamia henkilötietoja. Tallennamme korkeintaan edellä luetellut tiedot. Tietoa siitä, miten kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietojasi, saat kunkin kolmannen osapuolen tietosuojakäytännöstä.
Kun olet perustanut käyttäjätilin portaaliin, voit lisätä ja/tai ladata profiiliisi tietoja, esim. ansioluettelosi ja muita profiilitietoja (kuinka sait tiedon työpaikasta, tietoja lähteestä sekä tiedon siitä, saavatko henkilöstövastaavamme olla sinuun yhteydessä työpaikkailmoituksista, jotka saattaisivat olla mielestäsi kiinnostavia), tietoa koulutuksestasi ja työkokemuksestasi sekä työtodistuksia ja tietoja kielitaidosta sekä liikkuvuudesta.

3. Hakemus

Voit hakea portaalin kautta tiettyä työpaikkaa. Tällöin voit – osassa I.2. esiteltyjen tietojen lisäksi – lähettää muita työpaikan kannalta oleellisia tietoja, esimerkiksi kertoa, onko sinulla oikeus työskennellä maassa, jossa haettava työpaikka sijaitsee. Käytämme näitä ja osassa I.2. esiteltyjä henkilötietoja ainoastaan hakuprosessiin. Hakuprosessiin kuuluu hakemuksen tarkastaminen tarvittaessa sekä työhaastatteluita, jotka voidaan tehdä joko puhelimitse, internet-yhteydellä tai paikan päällä. Hakuprosessiin voi sisältyä myös luovuttamiesi asiakirjojen sekä niiden sisältämien henkilötietojen tarkastus asianmukaisella ohjelmalla sen varmistamiseksi, että osaamisesi ja kokemuksesi vastaavat työpaikkailmoituksessa esitettyjä vaatimuksia. Päätökset eivät kuitenkaan perustu automaatioon, vaan tarkastuksen tarkoitus on ainoastaan auttaa rekrytoinnista vastaavia työntekijöitä valintaprosessissa. Hakemusta koskevien päätösten tekijät ovat aina omalla vastuullaan toimivia ihmisiä. Tämä tietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, joka koskee tietojen käsittelyä, kun rekisteröity on sopimuksen osapuoli (Saksassa tätä täydentää liittovaltion tietosuojalain (BDSG) 26 §:n 1 momentti, jonka vaikuttavuuden yleiseen tietosuoja-asetukseen nähden Euroopan unionin tuomioistuin on kuitenkin kyseenalaistanut) sekä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, joka koskee oikeutettujen etujen takaamista.

Saksassa tarjousprosessissa on mukana myös muita henkilöitä ja alustoja. Työtarjouksen laatimiseksi tiedot saatetaan tallentaa Bilfingerin keskitetyn henkilöstöhallintajärjestelmän (SuccessFactors) ulkopuolelle, ja kulloinkin vastaava Bilfinger-konserniin kuuluva yritys voi käsitellä näitä tietoja. Saksassa myös asianomaisen Bilfinger-yrityksen työpaikkaneuvostolla on pääsy tarvittaviin tietoihin hakijaprofiilista sekä ansiotiedoista.

Yhdysvaltojen kansalaisia koskevat lisäksi seuraavat tiedot:

Yhdysvaltojen (USA) tietosuojalainsäädäntö on monimutkainen, kansallisista, osavaltiokohtaisista ja paikallisista tietosuojalaeista ja -määräyksistä koostuva kokonaisuus. Kattavaa kansallista tietosuojalakia ei ole olemassa. Yhdysvalloissa on kuitenkin liittovaltiotasolla joukko pitkälti alakohtaisia tietosuoja- ja tietoturvalakeja sekä muita osavaltiokohtaisia (ja paikallisia) tietosuojalakeja.

Lähtökohtaisesti ohjeistetaan, että rekrytoijat Yhdysvalloissa tarkastavat jokaisen työnhakuprosessiin osallistuvan hakijan taustat First Advantage -taustantarkastusselvityksellä. Vastaava Bilfinger-yritys luovuttaa tätä varten hakijan koko nimen sekä rekisteröinnin ja hakemuksen yhteydessä annetun sähköpostiosoitteen. Tarvittaessa tehdään vertailu rikosrekisteriin, huumetietokantaan sekä käydään läpi sosiaalisen median profiilit.

Seuraavassa joitakin oleellisia Yhdysvaltojen osavaltiokohtaisia lakeja:

 • California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA)
 • Colorado Privacy Act (CPA, voimassa 1. heinäkuuta 2023 alkaen)
 • Connecticut Data Privacy Act (CTDPA, voimassa 1. heinäkuuta 2023 alkaen)
 • Utah Consumer Privacy Act (UCPA, voimassa 31. joulukuuta 2023 alkaen)
 • Virginia Consumer Data Protection Act (VCDPA, voimassa 1. tammikuuta 2023 alkaen)
4. Uusia työpaikkailmoituksia sekä uramahdollisuuksia koskevien tiedotteiden vastaanottaminen

Lähetämme sinulle työpaikkaportaaliin perustamasi tilin asetusten (jotka olet määrittänyt joko tiliä perustaessasi tai myöhemmin) perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen suostumus) tiedotteita uusista työpaikkailmoitukseista ja/tai tietoa Bilfingerin tarjoamista uramahdollisuuksista. Lisäksi olemme sinuun lyhteydessä, jos esimerkiksi haluamme ehdottaa sinulle sopivaa työpaikkaa tai kutsua sinut työnhakutilaisuuteen tai haastatteluun. Mikäli olet antanut meille suostumuksesi edellä kuvatulla tavalla, saatamme käyttää apuna tiettyjä ohjelmia voidaksemme tunnistaa muita avoimia työpaikkoja ja ottaa sinuun yhteyttä hyvissä ajoin mahdollisista työtarjouksista, jotka saattaisivat olla osaamisesi ja kokemuksesi perusteella sinua kiinnostavia. Voit peruuttaa suostumuksesi tilisi asetuksista ilmoittamalla, ettet halua enää saada ilmoituksia uusista työpaikoista etkä tietoa Bilfingerin tarjoamista uramahdollisuuksista. Voit lisäksi rajoittaa profiilisi näkyvyyttä tilisi näkyvyysasetuksista määrittelemällä näkyvyyden koskemaan ainoastaan työpaikkailmoituksia, joihin itse aktiivisesti vastaat.

5. Henkilötietojen muu käyttö

Sinua koskevia henkilötietoja käsitellään Bilfinger-konsernin IT-järjestelmien (niin sisäisesti kuin ulkoisesti hallinnoidut järjestelmät) käytön ja hallinnan yhteydessä.
Henkilötietojen luovuttaminen on välttämätöntä sopimuksen tekemiseksi ja/tai täytäntöönpanemiseksi. Henkilötietojen luovuttaminen on vapaaehtoista. Henkilötietojen luovuttamatta jättäminen voi viivästyttää hakuprosessia tai portaalin käyttöä tai tehdä nämä mahdottomiksi.

Edellä mainittujen kohtien 1.—5. lisäksi henkilötietojasi voidaan käsitellä myös seuraaviin tarkoituksiin sekä seuraavin oikeusperustein:

 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 88 artikla yhdessä kulloisenkin kansallisen säädöksen kanssa sekä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta b alakohta sopimussuhteen aloittamiseksi tai täytäntöönpanemiseksi.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta c alakohta sikäli kuin tietojen käsittely on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta sikäli kuin tietojen käsittely on välttämätöntä oikeutetun edun perusteella.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta sikäli kuin olet antanut meille nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn tietyissä tarkoituksissa. Suostumus on milloin tahansa mahdollista peruuttaa tulevaisuuden osalta (ks. osa VI 7.).
 • Työpaikan jakamis- ja edelleenlähettämistoimintoa varten luodaan yhteys palveluntarjoajaan, joka on AddToAny. Tietoa siitä, miten AddToAny käsittelee henkilötietojasi, saat AddToAnyn tietosuojaselosteesta, joka on nähtävillä täällä.

Mikäli käsittelemme erityisiä henkilötietoryhmiä yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti (esim. terveystiedot ja tiedot uskonnosta tai ammattiliiton jäsenyydestä), tämä tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä kulloisenkin kansallisen oikeusperustan mukaisesti. Työkyvyn arvioiminen yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h alakohdan sekä kulloisenkin asiaa koskevan kansallisen säädöksen mukaisesti saattaa edellyttää terveystietojen käsittelemistä.

II. Evästeet ja vastaavat työkalut

Internetsivustoillamme käytetään niin kutsuttuja evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka eivät aiheuta päätelaitteellesi mitään vahinkoa. Evästeitä käytetään joko väliaikaisesti istunnon keston ajan (“istuntoevästeet”) tai ne tallennetaan (“pysyvät evästeet”) päätelaitteellesi tietyksi, istunnon kestoa pidemmäksi ajaksi.

Oikeusperusta, joka liittyy evästeisiin (ja muihin vastaaviin teknologioihin), jotka ovat välttämättömiä sähköisen viestinnän toteutumiseksi tai tiettyjen käyttäjän toivomien toimintojen mahdollistamiseksi, on oikeutettu etu verkkosivuston turvalliseen ja häiriöttömään käyttöön.

Käytämme evästeitä (ja muita vastaavia teknologioita) vain suostumuksellasi. Voit muuttaa suostumustasi tai peruuttaa sen milloin tahansa tulevaisuuden osalta muuttamalla “yksityisyysasetuksia” jotka saat näkyviin napsauttamalla selaimen internetsivulla vasemmalla alhaalla näkyvää oikeinmerkkikuvaketta. Yksityisasetuksista löydät myös lisätietoa käytössä olevista evästeistä (ja muista vastaavista teknologioista). Evästeiden avulla kerättyjen henkilötietojen minkä tahansa käsittelyn oikeusperusta on seuraava:

 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, kun oikeutettu etu on työpaikkaportaalin toiminnan takaaminen ja parantaminen. Oikeutettu voi olla myös oikeudellisten vaatimusten asettaminen tai puolustaminen.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta sikäli kuin olet antanut meille nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn tietyissä tarkoituksissa. Suostumus on milloin tahansa mahdollista peruuttaa tulevaisuuden osalta (ks. osa VI 7.).

Voit määritellä selaimesi asetukset siten, että saat tiedon evästeiden käytöstä, ja voit sallia evästeet vain yksittäistapauksissa ja estää evästeiden käytön tietyissä tapauksissa tai yleisesti sekä aktivoida evästeiden poistamisen aina selaimen sulkemisen yhteydessä. Jos evästeet poistetaan käytöstä, verkkosivuston toimivuus voi olla rajoitettua.

Bilfingerin työpaikkaportaalissa evästeitä käytetään seuraavalla tavalla:

Evästeet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä (tyyppi 1): Nämä ovat evästeitä, jotka ovat välttämättömiä verkkosivuston toimivuuden ja omien toimintojesi kannalta. Ei esimerkiksi ole mahdollista kirjautua hakijaprofiiliin ilman siihen tarvittavaa evästettä.

Toiminnalliset evästeet (tyyppi 2): Nämä ovat evästeitä, joilla taataan Bilfinger-verkkosivuston käytön miellyttävyys käyttäjän näkökulmasta. Evästeet voivat sisältää esimerkiksi ieliasetuksia tai kirjasinkoon muutoksia.

Suorituskykyevästeet (tyyppi 3): Nämä evästeet antavat Bilfingerille tietoa käyttäjän selailutottumuksista. Bilfinger saa niiden avulla tietoonsa, millä työpaikkaportaalin sivuilla vieraillaan useimmin. Näin Bilfinger pystyy kehittämään verkkosivua ja tarjoamaan useimmin tarvitut tiedot nopeammin käyttöön. Nämä evästeet eivät sisällä mitään henkilötietoja.

Kolmansien osapuolien evästeet (tyyppi 4): Kolmansien osapuolien, esimerkiksi sosiaalisten verkostojen, evästeet esittävät sosiaalisen median sisältöjä Bilfingerin verkkosivustolla. Bilfinger käyttää kolmansien osapuolien evästeitä lisäksi esittämään mainoksia, jotka saavat kiinnostaa käyttäjiä, tai mittaamaan mainoskampanjoiden tehokkuutta. Evästeiden tiedot välitetään kolmansien osapuolien palveluntarjoajille.

Käytössä ovat seuraavat evästeet:

 • SAP as service provider (tyyppi 1): Käytämme seuraavia istuntoevästeitä, jotka ovat välttämättömiä verkkosivun toimivuuden kannalta:
  • "route" palvelinkuorman tasapainottaminen.
  • "careerSiteCompanyId" Käytetään pyynnön lähettämiseksi oikeaan datakeskukseen "JSESSIONID" tallennetaan istunnon aikana sivuston käyttäjän laitteelle, jotta palvelin pystyy tunnistamaan käyttäjän.
  • "Load balancer cookie" (evästeen todellinen nimi voi vaihdella): Estää käyttäjää pompahtamasta sisällöstä tai tilasta toiseen.
 • rmk0 (tyyppi 1): Käyttäjän salattu sähköpostiosoite, mikäli tiedossa. Evästeen asettaja: ensimmäinen osapuoli. Enimmäiskesto: istunnon aika.
 • rmk1 (tyyppi 1): Käyttäjän salattu tunniste, mikäli saatavilla. Evästeen asettaja: ensimmäinen osapuoli. Enimmäiskesto: istunnon aika.
 • rmk4 (tyyppi 2): Määrittelee, esitäytetäänkö työnvälittäjäkenttään käyttäjän sähköpostiosoite, jottei käyttäjän tarvitse kirjoittaa sähköpostiosoitettaan uudelleen. Evästeen asettaja: ensimmäinen osapuoli. Enimmäiskesto: istunnon aika.
 • rmk12 (tyyppi 1): Luku, joka ilmoittaa, onko käyttäjä vahvistanut evästebannerin. Jos evästettä ei ole asetettu, banneri voidaan näyttää. Jos eväste on asetettu ja sen arvo on 1, banneri voidaan piilottaa. Tämä eväste säilyy käyttäjän kaikkien istuntojen ajan riippumatta siitä, minkä tyypin evästeet ovat sivustolla muutoin aktiivisia. Evästeen asettaja: ensimmäinen osapuoli. Enimmäiskesto: ei vanhene.
 • Matomo (aiemmin Piwik) pk_id ja pk_ses (tyyppi 3): Matomo Analyticsia käytetään raportointiin, vertailtavuuteen ja analysointiin. Palveluntarjoaja Matomo analysoi ja käsittelee lisäksi jokaisen sivun vierailun sekä klikkaukset ja työpaikkailmoitukseen littyvät toiminnot työpaikkahaun ja käytön aikana sekä viipymisen keston. Näin välitetään tärkeitä tunnuslukuja työpaikkailmoitusten sijoittelusta ja näkyvyydestä sekä työpaikkahaun tuloksista ja yksittäisen sivun elementtien käytettävyydestä (ks. https://matomo.org/privacy-policy/)

Bilfinger yhdistää mahdollisuuksiensa mukaan analysointitarkoituksiin kerätyt tiedot. Tähän tarkoitukseen Bilfinger käyttää SAP SuccessFactors -työkaluja "Recruiting Marketing Dashboard" sekä "Recruiting Marketing Analytics". Voit milloin tahansa vastustaa sitä, että Bilfinger kerää ja analysoi tietojasi. Aseta tällöin selaimellesi opt-out-eväste. Tutustu tätä varten tuottajan ohjeisiin. Muistathan, että asetukset on määritettävä erikseen jokaiselle selaimelle. Jos poistat laitteelle tallennetut evästeet, myös opt-out-eväste poistetaan. Tällöin kyseinen eväste täytyy asettaa uudelleen.

III. Vastaanottaja

Me luovutamme henkilötietojasi yritysryhmämme sisällä ainoastaan niille toimialoille ja henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja sopimuksenmukaisten ja lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen ja/tai oikeutetun etumme toteuttamiseen. Voimme luovuttaa henkilötietojasi meihin sidoksissa oleville yrityksille, sikäli kuin tämä on lain mukaan sallittua. Henkilötietojasi käsitellään toimeksiannostamme käsittelysopimusten perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti. Tällöin varmistamme, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Vastaanottajaryhmät ovat tässä tapauksessa internetpalveluiden sekä hakemustenhallintajärjestelmien ja -ohjelmistojen tarjoajia:

 • SAP SuccessFactors (SAP-pilvipalveluiden datakeskus, Frankfurt am Main)

Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolisille vastaanottajille ainoastaan silloin, jos lainsäädäntö sen sallii, kun luovuttaminen on välttämätöntä työsopimuksen käsittelemiseksi tai täyttämiseksi, kun olemme saaneet suostumuksesi tai kun meillä on oikeus luovuttaa tietoja. Näiden edellytysten täyttyessä henkilötietojen vastaanottajia voivat olla:

 • viranomaiset, tuomioistuimet ja neuvonantajat (esim. juristit), jos laki meitä velvoittaa tai jos kyse on omien oikeuksiemme suojelemisesta
 • yrityksemme toiminnan kannalta olennaiset kolmannet osapuolet, mikäli liiketoimet sitä edellyttävät
 • vastaanottajat, joille tietojen luovuttaminen on välttämätöntä sopimuksen tekemiseksi tai täyttämiseksi tai jos tietojen luovuttaminen on työsuhteen vuoksi välittömän tarpeellista.
 • Kunkin hakijan sähköpostipalvelun tarjoajalla on tekninen mahdollisuus lukea sähköpostiviestit (jotka sisältävät myös henkilötietoja). Tämä on kuitenkin hakijan omalla vastuulla, sillä sähköpostipalvelun tarjoaja on hänen itsensä valitsema. Sähköpostiviestit lähetetään lähtökohtaisesti salaamattomina.
Henkilötietojen lähettäminen kolmansiin maihin

Henkilötietojesi vastaanottajat (ks. osa III edellä) saattavat sijaita Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jollei Euroopan komissio ole – tietosuojan riittävyyttä koskevalla päätöksellä – tunnustanut kyseistä maata maaksi, jossa henkilötietojen käsittely on asianmukaisesti suojattua, lähetämme henkilötietosi tällaiseen maahan ainoastaan, jos yleisen tietosuoja-asetuksen 44 artiklan alakohta ff sen oikeuttaa (esim. vakiosopimuslausekkeet) tai jos jokin yleisen tietosuoja-asetuksen 49 artiklan mukainen poikkeus on sovellettavissa. Muita toimenpiteitä käytetään tai sovitaan, mikäli ne ovat välttämättömiä henkilötietojen suojaamiseksi asianmukaisesti. Luettelo riittävyyttä koskevista päätöksistä on saatavilla täältä .

Jos riittävyyttä koskevaa päätöstä ei ole tehty, perustuu tietojen siirtäminen yleensä Euroopan unionin vakiosopimuslausekkeisiin (täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/914, 4. kesäkuuta 2021). Jos tietoja siirretään tässä yhteydessä palveluntarjoajalle, joka toimii puolestamme henkilötietojen käsittelijänä, sovelletaan moduulia kaksi (siirto rekisterinpitäjältä käsittelijälle), ja jos tietoja siirretään muille kolmansille osapuolille, sovelletaan moduulia yksi (siirto rekisterinpitäjältä rekisterinpitäjälle).

Jos haluat lisätietoa tietojen siirtämisestä sekä siirtomekanismeista, joita tietojen siirtoon käytetään, ota meihin yhteyttä sähköpostitse, os. dataprivacy@bilfinger.com.

IV. Tilin hallinta

Tarjoamme käyttäjästä tallentamiemme tietojen hallintaan useita eri vaihtoehtoja.

 • Voit milloin tahansa poistaa tilisi.
 • Voit poistaa profiilistasi kaikki tai valitsemasi tiedot.
 • Voit vetää hakemuksesi takaisin.

Kaikki kolme vaihtoehtoa johtavat siihen, että htenkilötiedot poistetaan edellä kuvatulla tavalla lukuun ottamatta tietoja, joiden säilyttämisestä on säädetty laissa.

V. Henkilötietojen säilyttämisen määräajat sekä tietojen poistaminen

Tiedot, jotka kerätään tässä esitettyjä tarkoituksia varten, säilytetään vain niin pitkään kuin se on välttämätöntä (i) tiettyä hakemusta ja/tai (ii) portaaliin rekisteröitymistä varten sekä siirtymäajan (ts. niin pitkään kuin kulloinkin sovellettava laki edellyttää Bilfingerin velvoitteiden täyttämiseksi tai niin pitkään kuin tietojen säilyttäminen on lain mukaan sallittua).

Poistamme tilisi, jos et ole kirjautunut sisään yli 12 kuukauteen. Tällaisessa tapauksessa saat noin viisi (5) viikkoa ennen tilin poistamista erillisen ilmoituksen, jossa sinulle kerrotaan poistamisesta.

Sinua koskevia henkilötietoja säilytetään muodossa, josta henkilöllisyytesi tunnistaminen on mahdollista, vain niin pitkään kuin on Bilfingerille välttämätöntä sitä tarkoitusta varten arkistoimiseksi, jonka vuoksi tiedot on alun perin kerätty tai jonka vuoksi niitä on käsitelty, tai niin pitkään kuin sovellettavassa lainsäädännössä on määritelty tietojen säilyttämisen määräajoista tai kuin on sovellettavan lain mukaan sallittua.

VI. Lakisääteiset oikeutesi

Sikäli kuin sovellettavan lainsäädännön vaatimukset täyttyvät, sinulla on seuraavat oikeudet:

 1. Oikeus saada pääsy tietoihin (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla).

  Voit saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä sekä kopion henkilötiedoista, joita käsitellään, edellyttäen, ettei kyseinen kopio loukkaa muiden henkilöiden oikeuksia tai vapauksia.

 2. Oikeus tietojen oikaisemiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artikla).

  Voit vaatia virheellisten henkilötietojesi oikaisua ja/tai epätarkkojen henkilötietojesi täydentämistä.

 3. Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") (yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artikla).

  Voit vaatia henkilötietojesi oikaisua erityisesti silloin, kun (i) henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty tai jota varten niitä on käsitelty, (ii) olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa ylivoimaista yleistä etua, (iii) henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti tai kun (iv) henkilötietosi, jotka olemme keränneet lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, on poistettava. Oikeutta poistamiseen ei ole kuitenkaan etenkään silloin, kun henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (yleisen tietosuoja-asetuken 18 artikla).

  Voit vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista (i) henkilötietojesi paikkansapitävyyden tarkistamisen ajaksi, kun olet kiistänyt tietojen paikkansapitävyyden, (ii) kun henkilötietojesi käsittely ei ole ollut lainmukaista ja kun tietojen poistamisen sijaan vaadit käsittelyn rajoittamista, (iii) kun me emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai (iv) kun olet vastustanut tietojen käsittelyä, kunnes on varmistettu, ylittääkö oikeutettu etumme sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi.
  Jos henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu, käsittelemme henkilötietojasi — riippumatta niiden säilyttämisestä – ainoastaan sinun suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai jonkun toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien puolustamiseksi tai Euroopan unionin tai jonkin sen jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

 5. Oikeus ilmoitukseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 19 artikla).

  Bilfinger ilmoittaa kaikille vastaanottajille, joille henkilötietoja luovutetaan, kaikista henkilötietojen oikaisuista tai poistoista tai käsittelyn rajoituksista, jollei tämä osoittaudu mahdottomaksi tai jolle se vaadi kohtuutonta vaivaa. Voit pyytää meitä antamaan sinulle tiedoksi nämä vastaanottajat.

 6. Oikeus tietojen siirtämiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla).

  Voit pyytää meiltä luovuttamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen tai sopimukseen ja jos käsittely suoritetaan automaattisesti. Näissä tapauksissa voit vaatia myös, että henkilötiedot siirretään suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

 7. Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa (yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohta 1 virke).

  Jos tietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tulevaisuuden osalta ilman, että suostumuksen peruuttaminen vaikuttaa ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 8. Vastustamisoikeus (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikla).
  Vastustamisoikeus

  Jos tietojen käsittely tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti oikeutetun edun turvaamiseksi, sinulla on yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti milloin tahansa oikeus oman henkilökohtaisen tilanteesi perusteella vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Emme tällöin enää käsittele henkilötietojasi, jollemme pysty esittämään käsittelyyn pakottavia perusteita. Näiden perusteiden on ylitettävä edut, oikeudet ja vapaudet tai käsittelyn tulee tapahtua oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 9. Ranska — oikeus digitaaliseen perintöön.

  Jos kotipaikkasi sijaitsee Ranskassa, sinulla on oikeus määritellä (yleiset tai yksityiskohtaiset) ohjeet henkilötietojesi säilyttämisestä kuolemasi jälkeen.

 10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

  Jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu yleistä tietosuoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa vakituinen asuin- tai työpaikkasi sijaitsee tai jossa väitetty rikkomus on tapahtunut. Eurooppalaisen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

Jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu yleistä tietosuoja-asetusta, voit ottaa meihin yhteyttä seuraavassa annettavaan sähköpostiosoitteeseen. Jos haluat käyttää näitä oikeuksiasi (poikkeuksena oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle), ota yhteyttä osoitteeseen dataprivacy@bilfinger.com.

VII. Muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tai täydentää tätä ohjetta milloin tahansa voimassa olevan lainsäädännön noudattamiseksi. Tarkasta säännöllisesti, onko ohjetta muutettu.

Tätä ohjetta on muutettu viimeksi kesäkuussa 2023.