ANMÄRKNING OM DATABEHANDLING FÖR BILFINGER JOB PORTAL

Detta meddelande („Meddelande“) ger dig information om behandlingen av vissa personuppgifter när du registrerar dig och använder Bilfinger Recruiting System („Jobbportalen“) i syfte att (i) skapa ett konto i portalen, som bland annat används för att lagra dina ansökningsuppgifter, och/eller (ii) ansöka till en specifik ledig tjänst från ett bolag som tillhör Bilfingerkoncernen („Bilfinger“ eller „vi“) – en lista över Bilfingerbolagen finns här (från sidan 390). Vilket företag det gäller framgår av respektive lediga tjänst. Detta meddelande tar hänsyn till de rättigheter och skyldigheter som anges i EU:s allmänna dataskyddsförordning (förordning (EU) nr 2016/679, „GDPR“).

SAMMANFATTNING AV MEDDELANDET OM DATABEHANDLING FÖR BILFINGER JOB PORTAL

Tillämpningsområde

Denna sammanfattning gäller för dig om du vill använda Bilfinger Job Portal.

Behandling av personuppgifter som rör dig och ändamål med behandlingen

När du registrerar dig på Job Portal behandlar vi vissa personuppgifter som kan användas för att fastställa din identitet, t.ex. namn, kontaktuppgifter, kontoinställningar, utbildningsuppgifter etc., för följande ändamål: Skapa ett konto och en profil, för ansökningar etc. För ytterligare information, se avsnitt I i det fullständiga meddelandet.

Cookies och liknande verktyg

Vi kan använda cookies eller liknande teknologier. För ytterligare information, se avsnitt II. i det fullständiga meddelandet.

Mottagare av uppgifter som rör dig

Vi överför personuppgifter om dig till andra bolag inom Bilfingerkoncernen och till andra tredje parter såsom statliga myndigheter (t.ex. skattemyndigheter), socialförsäkringsinstitutioner, domstolar och statliga organ, i varje enskilt fall i enlighet med tillämplig lag, samt till mottagare utanför EU/EES. För ytterligare information, se avsnitt III. i det fullständiga meddelandet.

Hantera ditt konto

Det finns olika alternativ för att hantera ditt konto. För ytterligare information, se avsnitt IV. i det fullständiga meddelandet.

Lagringsperioder för och radering av personuppgifter

Personuppgifter som rör dig kommer att raderas så snart de inte längre behövs för de ändamål för vilka de ursprungligen samlades in eller vid en tidpunkt som anges i tillämpliga lagar. För ytterligare information, se avsnitt V. i det fullständiga meddelandet.

Dina rättigheter enligt lag

Som framgår av relevanta tillämpliga lagar har du ett antal rättigheter när det gäller behandlingen av personuppgifter som rör dig, t.ex. rätten att få information om dina uppgifter och rätten att rätta, radera eller lämna ut dina uppgifter. Vänligen skicka din begäran om att utöva dessa rättigheter (med undantag för rätten att klaga till en tillsynsmyndighet) till dataprivacy@bilfinger.com. För ytterligare information, se avsnitt VI. i det fullständiga meddelandet.

Ändringar

Både denna sammanfattning och det detaljerade dataskyddsmeddelandet kan komma att ändras. För ytterligare information, se avsnitt VII. i det fullständiga meddelandet.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om detta dataskyddsmeddelande eller behandlingen av dina personuppgifter i allmänhet, vänligen kontakta oss via e-post på dataprivacy@bilfinger.com


I. Dina personuppgifter och deras behandlingsändamål

1. Allmänt

När du registrerar dig på eller använder Job Portal behandlar vi vissa personuppgifter som kan användas för att fastställa din identitet („personal data“). Du lämnar dessa uppgifter när du skapar ett konto, skapar en profil och/eller söker ett jobb på Job Portal, eller så är det uppgifter som vi har fått från dig eller behöriga tredje parter (t.ex. godkända rekryteringsföretag eller via externa jobbsajter som är behöriga att överföra personuppgifter som rör dig till oss). Utöver de personuppgifter som samlas in via Job Portal kan vi samla in andra personuppgifter som rör dig för vissa ändamål i samband med din profil på Job Portal eller med en viss ledig tjänst (t.ex. i samband med anställningsintervjuer som vi genomför med dig) i den utsträckning det är tillåtet eller krävs enligt tillämplig lag. Vi samlar in dessa personuppgifter för att du ska kunna skapa ett konto, skapa en profil och/eller söka ett jobb på Job Portal. Vi vill också meddela dig (om du har samtyckt till detta) om nya lediga tjänster, informera dig om eller rekommendera möjliga lämpliga lediga tjänster, eventuellt kontakta dig via e-post eller telefon om lediga tjänster och skicka information till dig om karriärmöjligheter.

2. Skapa ett användarkonto och en profil

När du (eller vi med ditt samtycke för din räkning eller en tredjepartsplattform på din begäran eller en rekryteringsbyrå för din räkning) skapar ett konto på portalen samlar vi in följande personuppgifter som rör dig för att skapa kontot:

 • e-postadress, lösenord, förnamn, efternamn, telefonnummer, land
 • Kontoinställningar avseende åtkomst till din profil (mottagare) och ditt samtycke till att få meddelanden om nya lediga tjänster.
Vi lagrar också datum och tid för när du loggar in varje gång du loggar in på ditt konto så att du kan kontrollera när du senast var inloggad och så att vi kan meddela dig om ditt konto är på väg att raderas på grund av långa perioder av inaktivitet (se avsnitt IV. nedan). När du har skapat ett användarkonto har du möjlighet att fylla i ytterligare profilinformation där följande uppgifter lagras:
 • Obligatorisk information: förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, land och region, CV.
 • IP-adress och information om användningen av portalen

Du kan använda dina personuppgifter som lagras av tredje part (t.ex. StepStone) för att skapa användarkontot och profilen i Job Portal för utvalda lediga tjänster. Som mest lagrar vi den information som anges ovan. För information om hur dessa tredje parter behandlar dina personuppgifter, se deras dataskyddsdirektiv. När du har skapat ett användarkonto på portalen kan du ange och/eller ladda upp ytterligare information i din profil, t.ex. ditt CV och annan profilinformation (hur fick du höra talas om detta jobb, uppgifter om källan, om våra rekryterare kan kontakta dig i samband med jobberbjudanden som kan vara av intresse för dig), information om din utbildning och arbetslivserfarenhet samt yrkescertifikat, språkkunskaper och rörlighet.

3. Ansökan

Du har också möjlighet att söka ett specifikt jobb på portalen. I detta fall kan du – utöver den information som beskrivs i avsnitt I.2. –lämna ytterligare jobbspecifik information, t.ex. om du har rätt att arbeta i det land där det jobb du söker utannonseras etc. Vi använder de personuppgifter som beskrivs här och i avsnitt I.2. endast för ansökningsprocessen. Detta kan innebära att vi granskar din ansökan och genomför anställningsintervjuer, per telefon, online och på plats. Det kan också handla om att kontrollera de dokument du skickar in och de personuppgifter de innehåller genom lämpliga program för att säkerställa att din kompetens och erfarenhet motsvarar de krav som anges i arbetsbeskrivningen. Detta är dock inte ett automatiserat beslutsfattande, utan tjänar endast till att stödja vår rekryteringspersonal i urvalsprocessen. Alla beslut som rör din ansökan fattas självständigt av enskilda personer. Denna databehandling baseras på art. 6.1 b i GDPR (den allmänna dataskyddsförordningen) för genomförandet av anställningsförhållandet (för Tyskland kompletterat med § 26.1 i BDSG (tyska dataskyddslagen), vars effektivitet i förhållande till GDPR för närvarande ifrågasätts av Europeiska domstolen) och art. 6.1 f i GDPR för skydd av legitima intressen.

I Tyskland är andra personer och plattformar involverade i erbjudandeprocessen. För att skapa ett jobberbjudande kan uppgifter lagras utanför det centrala personalhanteringssystemet som används på Bilfinger (SuccessFactors) och dessa uppgifter behandlas av respektive Bilfingerbolag. Därutöver har företagsrådet för respektive Bilfingerbolag i Tyskland tillgång till nödvändig information om den sökandes profil och löneinformation.

För amerikanska medborgare gäller följande ytterligare information:

USA:s dataskyddslagstiftning är en komplex väv av nationella, delstatliga och lokala dataskyddslagar och -bestämmelser. Det finns ingen heltäckande nationell dataskyddslagstiftning. Det finns dock ett antal till stor del sektorsspecifika lagar om dataskydd och datasäkerhet på federal nivå i USA samt många andra dataskyddslagar på delstatsnivå (och lokal nivå).

I grund och botten bör det påpekas att rekryterare i USA genomför en bakgrundskontroll via First Advantage Background Check för varje sökande som går in i erbjudandeprocessen. För detta ändamål kommer det ansvariga Bilfingerbolaget att överföra det fullständiga namnet och den e-postadress som ska överföras för registreringen eller ansökan. Vid behov görs en jämförelse med brottsregistret, en drogdatabas samt screening av sociala medier.

Nedan följer några viktiga federala amerikanska lagar:

 • California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA)
 • Colorado Privacy Act (CPA,träder i kraft den 1 juli 2023)
 • Connecticut Data Privacy Act (CTDPA, träder i kraft den 1 juli 2023)
 • Utah Consumer Privacy Act (UCPA, träder i kraft den 31 december 2023)
 • Virginia Consumer Data Protection Act (VCDPA, träder i kraft den 1 januari 2023)
4. Få meddelanden om nya lediga tjänster och information om karriärmöjligheter

Baserat på de inställningar du gjorde när du skapade ditt konto i Job Portal i kontoinställningarna eller vid en senare tidpunkt i inställningsavsnittet i din profil (samtycke enligt art. 6.1 a i GDPR) kommer vi att skicka dig meddelanden om nya lediga tjänster och/eller information om karriärmöjligheter hos Bilfinger. Vi kommer också att kontakta dig om vi t.ex. vill föreslå en lämplig ledig tjänst, bjuda in dig till en ansökningsdag eller intervju. Om du har gett oss ditt samtycke på ovan nämnda sätt använder vi eventuellt vissa program för att hjälpa oss att identifiera andra lediga tjänster och proaktivt kontakta dig med möjliga jobberbjudanden som kan vara relevanta för dig baserat på din kompetens och erfarenhet. Du kan återkalla ditt samtycke genom att ändra dina kontoinställningar och ange att du inte längre vill få meddelanden om nya lediga tjänster och/eller information om karriärmöjligheter hos Bilfinger. Du kan också begränsa synligheten för ditt konto eller din profil genom att i inställningarna för synlighet av ditt konto ange att synligheten endast ska gälla för lediga tjänster som du aktivt söker.

5. Ytterligare användning av personuppgifter

Personuppgifter om dig används i samband med drift och förvaltning av Bilfingerkoncernens IT-system (både internt och externt förvaltade system).
Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att ingå och/eller fullgöra ett avtal med dig. Det är frivilligt att lämna personuppgifter. Om du inte lämnar några personuppgifter kan detta dock försena eller omöjliggöra ansökningsprocessen eller tillhandahållandet av portalen.

Utöver punkterna 1. till 5. ovan kan personuppgifter som rör dig också behandlas för följande ändamål och rättsliga grunder:

 • Art. 88 i GDPR i kombination med respektive nationell förordning och, om tillämpligt, art. 6.1 b i GDPR för initiering eller genomförande av avtalsförhållanden.
 • Art. 6.1 c i GDPR, i den mån databehandling är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter.
 • Art. 6.1 f i GDPR, förutsatt att databehandlingen är nödvändig på grund av ett legitimt intresse.
 • Art. 6.1 a i GDPR, i den mån du ger oss ditt uttryckliga samtycke till att behandla personuppgifter för specifika ändamål. Ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas med verkan för framtiden (se avsnitt VI 7.).
 • För tillhandahållandet av funktionerna för jobbdelning och vidarebefordran upprättas en anslutning till leverantören AddToAny. Information om AddyToAny:s behandling av dina personuppgifter finns i AddToAny:s integritetspolicy som finns tillgänglig här.

I den mån vi behandlar särskilda kategorier av personuppgifter enligt art. 9.1 GDPR (t.ex. hälsouppgifter, religiös eller facklig tillhörighet) sker detta på grundval av art. 9.2 b i GDPR i kombination med respektive nationell rättslig grund. Behandlingen av hälsouppgifter kan vara nödvändig för bedömningen av din arbetsförmåga i den mening som avses i art. 9.2 h i GDPR i kombination med relevant nationell lagstiftning.

II. Cookies och liknande verktyg

Vår webbplats använder så kallade „Cookies“. Cookies är små textfiler som inte orsakar någon skada på din terminal. De lagras antingen tillfälligt under en session („sessionscookies“) eller under en viss tid även efter sessionen („permanenta cookies“) på din terminal.

Den rättsliga grunden i samband med cookies (och jämförbara teknologier), som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du önskar, är de legitima intressena för ett säkert och störningsfritt tillhandahållande av webbplatsen.

I annat fall använder vi endast cookies (och jämförbara teknologier) med ditt samtycke. Du kan när som helst anpassa eller återkalla ditt samtycke med framtida verkan i „Privacy Settings“. Du kan öppna dessa genom att klicka på bockikonen som visas på webbplatsen längst ner till vänster i webbläsaren. Där hittar du också ytterligare information om de cookies (och jämförbara teknologier) som används. De rättsliga grunderna för all behandling av personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies är följande:

 • Art. 6.1 f i GDPR, förutsatt att det finns berättigade intressen, såsom att säkerställa och förbättra funktionalitet för Job Portal. Ett berättigat intresse kan också bestå i att hävda eller försvara rättsliga anspråk.
 • Art. 6.1 a i GDPR, i den mån du ger oss ditt uttryckliga samtycke till att behandla personuppgifter för specifika ändamål. Ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas med verkan för framtiden (se avsnitt VI 7.).

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Bilfinger-jobbportalen använder cookies i följande utsträckning:

Cookies som är absolut nödvändiga (typ 1): Detta är cookies som är absolut nödvändiga för att webbplatsen och dess funktioner ska fungera korrekt. Det är exempelvis tyvärr inte möjligt att logga in på din kandidatprofil utan motsvarande cookie.

Funktionella cookies (typ 2): Detta är cookies som säkerställer maximal personlig komfort när du besöker Bilfingers webbplats. Cookies kan exempelvis innehålla språkinställningar eller ändringar av teckenstorlek.

Prestationscookies (typ 3): Dessa cookies ger Bilfinger information om dina surfvanor. De ger Bilfinger information om vilka sidor på jobbportalen som besöks särskilt ofta. På så sätt kan Bilfinger förbättra webbplatsen och göra den information du söker efter oftast tillgänglig snabbare. Dessa cookies innehåller inga personuppgifter.

Cookies från tredjepartsleverantörer (typ 4): Detta är cookies från tredje part, t.ex. sociala nätverk, som integrerar innehåll från sociala medier på Bilfingers webbplats. Dessutom använder Bilfinger cookies från tredjepartsleverantörer för att visa annonser som kan vara av särskilt intresse för dig eller för att mäta effektiviteten i reklamkampanjer. Cookieinformation delas med tredjepartsleverantörer.

Följande cookies används:

 • SAP som tjänsteleverantör (typ 1): Vi använder följande sessionscookies, som alla är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera:
  • "route" används för sessionsvaraktighet
  • "careerSiteCompanyId" används för att skicka förfrågan till rätt datacenter "JSESSIONID" lagras på besökarens enhet under sessionen så att servern kan identifiera besökaren
  • "Load balancer cookie" (namnet på den faktiska cookien kan variera) förhindrar att en besökare hoppar från en instans till en annan
 • rmk0 (typ 1): Användarens krypterade e-postadress, om den är känd. Cookie Setter: First Party; maximal varaktighet: När webbläsarsessionen avslutas
 • rmk1 (typ 1): Användarens krypterade ID, om tillgängligt. Cookie Setter: First Party; maximal varaktighet: När webbläsarsessionen avslutas
 • rmk4 (typ 2): Huruvida jobbagentfältet ska fyllas i med användarens e-postadress för att undvika att användaren behöver ange sin e-postadress igen. Cookie Setter: First Party; maximal varaktighet: När webbläsarsessionen avslutas
 • rmk12 (typ 1): Ett tal som anger om användaren har bekräftat cookie-bannern. Om cookien inte är inställd kan bannern visas. Om cookien är inställd och dess värde är 1 kan bannern undertryckas. Denna cookie sparas i alla användarsessioner, oavsett vilken typ av cookies som är aktiverade på webbplatsen. Cookie Setter: First Party; maximal varaktighet: Upphör inte att gälla.
 • Matomo (formerly known as Piwik) pk_id och pk_ses (typ 3): Matomo Analytics används för rapportering, utvärdering och analys. För detta ändamål analyseras och registreras besöket på varje sida samt antalet klick och aktiviteterna på en ledig tjänst, inom jobbsökningen och historik samt vistelsens varaktighet av leverantören Matomo. Detta ger viktiga mått på jobbannonsernas placering och synlighet, samt sökresultat inom jobbsökningen och tillgängligheten till element på webbplatsen (se https://matomo.org/privacy-policy/)

Så långt det är möjligt sammanställer Bilfinger de uppgifter som samlats in för utvärderingsändamål. Bilfinger använder SAP SuccessFactors-verktygen "Recruiting Marketing Dashboard" och "Recruiting Marketing Analytics" för detta ändamål. Du kan när som helst invända mot Bilfingers ytterligare insamling och analys av dina uppgifter. Ställ helt enkelt in en opt-out-cookie i din webbläsare. För detta hänvisas till respektive tillverkares anvisningar. Kom ihåg att du måste göra dessa inställningar för varje enskild webbläsare. När du tar bort de cookies som lagras på din enhet tar du också bort opt-out-cookien. Ställ då in motsvarande cookie igen.

III. Mottagare

Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter inom vår företagsgrupp till de områden och personer som behöver dessa uppgifter för att uppfylla avtalsenliga och rättsliga skyldigheter eller för att utöva vårt legitima intresse. Vi kan överföra dina personuppgifter till företag som är anslutna till oss i den utsträckning som tillåts enligt lag. Dina personuppgifter behandlas för vår räkning på grundval av avtal om registerföring i enlighet med art. 28 i GDPR. I dessa fall säkerställer vi att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. De kategorier av mottagare som avses i detta fall är leverantörer av internettjänster och leverantörer av system och programvara för hantering av ansökningar:

 • SAP SuccessFactors (SAP Cloud Services-datacenter Frankfurt am Main)

Uppgifter kommer endast att vidarebefordras till mottagare utanför företaget om detta är tillåtet eller krävs enligt lag, om överföringen är nödvändig för att behandla och därmed uppfylla anställningsavtalet, om vi har ditt samtycke eller om vi är behöriga att lämna ut information. Under dessa förutsättningar kan mottagare av personuppgifter vara t.ex.:

 • myndigheter, domstolar och konsulter (t.ex. advokater), i den mån vi är juridiskt skyldiga att göra det eller om det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter,
 • relevanta tredje parter i samband med en företagstransaktion, i den utsträckning som krävs för en transaktion,
 • mottagare till vilka utlämnandet är nödvändigt i syfte att upprätta eller fullgöra avtalet eller i den mån detta är direkt nödvändigt för anställningsförhållandet.
 • E-postleverantören för respektive kandidat ges tekniskt möjlighet att läsa e-postmeddelanden (i vilka personuppgifter också kan hittas). Detta är dock den sökandes ansvar, eftersom den sökande väljer sin egen e-postleverantör. E-postmeddelanden skickas alltid okrypterat.
Överföring av dina personuppgifter till tredje land

Mottagarna av dina personuppgifter (se avsnitt III. ovan) kan befinna sig i ett land utanför Europeiska unionen / Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I den utsträckning som landet i fråga inte har erkänts av Europeiska kommissionen – genom ett beslut om adekvat skyddsnivå – som ett land där personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt, kommer vi endast att överföra dina personuppgifter till sådana länder i den mån en annan mekanism i art. 44 ff. i GDPR motiverar överföringen (t.ex. standardavtalsklausuler) eller ett undantag enligt art. 49 i GDPR gäller. Ytterligare åtgärder kommer att vidtas/avtalas efter behov för att säkerställa adekvat skydd för personuppgifterna. En förteckning över besluten om adekvat skyddsnivå finns här .

Om det inte finns något beslut om lämplighet är Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (från genomförandebeslutet (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021) regelbundet grunden för överföringen. I den utsträckning som överföringen i detta sammanhang görs till en tjänsteleverantör som agerar som registerförare för vår räkning är modul två (överföring från registeransvarig till registerförare) i standardavtalsklausulerna relevant, och i den utsträckning som överföringen görs till andra tredje parter är modul ett (överföring från registeransvarig till registeransvarig) relevant.

För ytterligare information om dessa överföringar och de överföringsmekanismer som används i samband med dem, vänligen kontakta oss på dataprivacy@bilfinger.com.

IV. Hantera ditt konto

Det finns ett antal alternativ för dig för att hantera vilken typ och mängd data vi sparar om dig.

 • Du kan när som helst radera hela ditt konto.
 • Du kan radera all eller utvald information i din profil.
 • Du kan dra tillbaka en ansökan.

Alla tre alternativen innebär att personuppgifterna raderas enligt beskrivningen ovan, med undantag för de uppgifter som måste sparas enligt lag.

V. Lagringsperioder för och radering av personuppgifter

Uppgifter som samlas in för de ändamål som anges här kommer endast att lagras så länge som är nödvändigt (i) för en specifik ansökan och/eller (ii) din registrering på portalen, samt under en övergångsperiod (d.v.s. så länge som Bilfingers efterlevnad av sina skyldigheter avseende lagring av uppgifter enligt tillämplig lag så kräver eller så länge som lagring av uppgifterna är tillåten enligt lag).

Vi raderar ditt konto om du inte har loggat in på mer än 12 månader. I detta fall kommer du att få ett separat meddelande cirka 5 veckor före raderingen, som informerar dig om den förestående raderingen.

Personuppgifter som rör dig kommer endast att lagras i en form som gör det möjligt att identifiera dig så länge som Bilfinger anser det nödvändigt att arkivera de ändamål för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in eller behandlades eller enligt vad som anges i relevanta lagar om lagring av data eller enligt vad som tillåts enligt tillämplig lag.

VI. Dina lagstadgade rättigheter

Du har följande rättigheter, förutsatt att de relevanta rättsliga kraven uppfylls:

 1. Rätt till information (art. 15 i GDPR).

  Du kan begära information om behandlingen av dina personuppgifter och en kopia av de personuppgifter som är föremål för behandlingen, förutsatt att en sådan kopia inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

 2. Rätt till rättelse (art. 16 i GDPR).

  Du kan begära rättelse av dina personuppgifter som är felaktiga och/eller komplettering av sådana uppgifter som är ofullständiga.

 3. Rätt till radering ("rätt att bli bortglömd") (art. 17 i GDPR).

  I synnerhet kan du begära radering av dina personuppgifter om (i) personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades, (ii) du har invänt mot behandlingen och det inte finns några tvingande legitima intressen för behandlingen, (iii) dina personuppgifter har behandlats olagligt eller (iv) dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för. Rätten till radering gäller dock inte i synnerhet om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 4. Rätt till begränsning av behandling (art. 18 GDPR).

  Du kan begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, (i) för den period under vilken vi verifierar riktigheten av dina personuppgifter, om du har bestridit riktigheten av dessa uppgifter, (ii) om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig och du istället för att radera uppgifterna begär begränsning av behandlingen, (iii) om vi inte längre behöver personuppgifterna, men du behöver uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller (iv) om du har invänt mot behandling tills det har kontrollerats om våra legitima skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
  Om behandlingen har begränsats kommer vi endast att behandla de berörda uppgifterna – förutom lagring – med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör unionens eller en EU-medlemsstats väsentliga allmänna intresse.

 5. Rätt till information enligt art. 19 i GDPR.

  Bilfinger ska underrätta alla mottagare till vilka personuppgifter lämnas ut om eventuell rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsning av behandlingen, om detta inte visar sig omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning. Du kan begära att vi informerar dig om ovan nämnda mottagare.

 6. Rätt till dataportabilitet (art. 20 i GDPR).

  Du kan begära att vi tillhandahåller dig dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i den mån behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke eller ett avtal och behandlingen utförs med automatiserade medel. I dessa fall kan du också begära att personuppgifterna överförs direkt till en annan registeransvarig i den mån detta är tekniskt genomförbart.

 7. Rätt att när som helst återkalla samtycket (art. 7.3.1 i GDPR).

  Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden i den mån behandlingen baseras på ditt samtycke, utan att lagligheten av den behandling som baseras på samtycket innan det återkallats påverkas.

 8. Rätt till invändningar (art. 21 i GDPR).
  Rätt till invändningar

  Om behandlingen av dina personuppgifter sker för att skydda berättigade intressen enligt art. 6.1 f i GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dessa uppgifter av skäl som härrör från din särskilda situation enligt art. 21 i GDPR. Vi kommer då inte längre att behandla dessa personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande skäl för behandlingen. Dessa måste väga tyngre än intressen, rättigheter och friheter, eller så måste behandlingen användas för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 9. Frankrike - rätt till digitalt arv. .

  Om du är bosatt i Frankrike har du rätt att fastställa instruktioner (allmänna eller specifika) om var dina personuppgifter ska placeras efter din död.

 10. Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet.

  Du kan lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen äger rum, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR. Kontaktuppgifterna till de europeiska dataskyddsmyndigheterna hittar du här.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR kan du också kontakta oss i första hand via e-postadressen nedan. Vänligen skicka dina önskemål om att utöva dessa rättigheter (med undantag för rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet) till dataprivacy@bilfinger.com.

VII. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst komplettera eller ändra detta meddelande för att säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar. Vänligen kontrollera regelbundet om detta meddelande har ändrats.

Detta meddelande ändrades senast i juni 2023.