OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO PORTÁL PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ KONCERNU BILFINGER

V tomto oznámení (dále jen „Oznámení“) najdete informace o aktivitách zpracování určitých osobních údajů při registraci do náborových systémů koncernu Bilfinger (dále jen „Portál pracovních příležitostí“) a jejich použití za účely (i) založení účtu na portálu, který slouží například k uložení vašich náborových údajů, a/nebo (ii) ucházení se o určitou pracovní pozici v jedné ze společností patřících ke koncernu Bilfinger (dále jen „Bilfinger“ nebo „my“). Seznam společností koncernu Bilfinger najdete zde (od strany 390). Daná společnost je vždy uvedená v příslušném inzerátu pracovní pozice. V tomto oznámení jsou zohledněna práva a povinnosti, jak je stanovuje Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen nařízení EU č. 2016/679 nebo „GDPR“).

SHRNUTÍ OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PORTÁL PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ SPOLEČNOSTI BILFINGER

Oblast působnosti

Toto shrnutí se na vás vztahuje, pokud chcete používat portál pracovních příležitostí společnosti Bilfinger.

Zpracování vašich osobních údajů a účely zpracování

Když se zaregistrujete na portálu pracovních příležitostí, zpracováváme určité osobní údaje, na jejichž základě lze zjistit vaši totožnost, např. jméno, kontaktní údaje, nastavení účtu, údaje o vzdělání atd., pro následující účely: Vytvoření účtu a profilu pro žádosti o zaměstnání atd. Více informací naleznete v části I. úplného znění oznámení.

Soubory cookie a obdobné nástroje

Používáme soubory cookie nebo podobné technologie. Více informací naleznete v části II. úplného znění oznámení.

Příjemci vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme dalším společnostem koncernu Bilfinger a třetím stranám, jako jsou státní úřady (např. finanční úřady), úřady sociálního zabezpečení, soudy a státní orgány, a to vždy v souladu s platnými právními předpisy, jakož i příjemcům mimo EU/EHP. Více informací naleznete v části III. úplného znění oznámení.

Správa vašeho účtu

Pro správu vašeho účtu máte k dispozici různé možnosti. Více informací naleznete v části IV. úplného znění oznámení.

Lhůty pro uchovávání a výmaz osobních údajů

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly původně shromážděny, nebo ve lhůtě stanovené platnými právními předpisy. Více informací naleznete v části V. úplného znění oznámení.

Vaše zákonná práva

Jak stanovují platné zákony, máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů řadu práv, například právo na informace o svých údajích nebo právo na opravu, vymazání nebo vydání svých osobních údajů. V případě žádostí o uplatnění těchto práv (s výjimkou práva na podání stížnosti u dozorového úřadu) se obraťte na dataprivacy@bilfinger.com. Více informací naleznete v části VI. úplného znění oznámení.

Změny

Jak toto shrnutí, tak úplné oznámení o ochraně osobních údajů jsou předmětem změn. Více informací naleznete v části VII. úplného znění oznámení.

Kontaktní informace

Máte-li otázky týkající se tohoto Oznámení o osobních údajích nebo zpracování vašich osobních údajů obecně, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy dataprivacy@bilfinger.com


I. Vaše osobní údaje a účely jejich zpracování

1. Všeobecné

Když se zaregistrujete do portálu pracovních příležitostí nebo tento portál používáte, zpracováváme určité osobní údaje, na jejichž základě vás lze identifikovat (dále jen „Osobní údaje“). Tyto údaje zadáváte, když si v portálu pracovních příležitostí zakládáte účet, vytváříte profil a/nebo se ucházíte o zaměstnání, nebo se jedná o údaje, které jsme obdrželi od vás nebo od oprávněných třetích stran (např. od akreditovaných personálních agentur nebo prostřednictvím externích burz pracovních příležitostí, které jsou oprávněny předávat nám vaše osobní údaje). Kromě osobních údajů získaných prostřednictvím portálu pracovních příležitostí můžeme pro určité účely shromažďovat další vaše osobní údaje v souvislosti s vaším profilem na portálu pracovních příležitostí nebo s konkrétní žádostí o zaměstnání (např. v souvislosti s pohovory, které s vámi vedeme), a to v rozsahu povoleném nebo vyžadovaném příslušnými právními předpisy. Tyto osobní údaje shromažďujeme, abychom vám umožnili založit si účet a vytvořit profil v portálu pracovních příležitostí a/nebo se na tomto portálu ucházet o zaměstnání. Kromě toho bychom vás rádi informovali o nově nabízených pracovních pozicích (pokud jste k tomu udělili svůj souhlas), o možných vhodných nabídkách práce, respektive bychom vám tyto rádi doporučili, popřípadě vás ohledně pracovních nabídek kontaktovali e-mailem nebo telefonicky a zasílali vám informace o kariérních příležitostech.

2. Založení uživatelského účtu a profilu

Když si vy (nebo my vaším jménem a na základě vašeho souhlasu nebo platforma třetí strany na vaši žádost nebo personální agentura vaším jménem) vytvoříte účet na portálu, shromažďujeme za účelem založení vašeho účtu následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa, heslo, jméno, příjmení, telefonní číslo, země,
 • nastavení účtu týkající se přístupnosti vašeho profilu (pro příjemce) a váš souhlas se zasíláním oznámení o nových pracovních nabídkách.
Kromě toho při každém přihlášení k vašemu účtu ukládáme datum a čas vašeho přihlášení, abychom mohli kontrolovat, kdy jste byli naposledy přihlášeni a mohli vás upozornit, hrozí-li vymazání vašeho účtu z důvodu dlouhodobé nečinnosti (viz část IV níže). založení uživatelského účtu máte možnost vyplnit další profilové informace, u nichž budou uloženy následující údaje:
 • Povinné údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, země a region, životopis;
 • IP adresa a informace o používání portálu.

K založení uživatelského účtu a profilu v portálu pracovních příležitostí můžete pro vybrané pracovní nabídky použít své osobní údaje uložené u třetích stran (např. v portálu StepStone). Ukládáme nanejvýš ty informace, které jsou uvedeny výše. Informace o nakládání s vašimi osobními údaji třetími stranami naleznete v zásadách ochrany osobních údajů těchto třetích stran.
Jakmile si v portálu založíte uživatelský účet, můžete do svého profilu zadat a/nebo nahrát další informace, např. svůj životopis a další profilové údaje (jak jste se dozvěděli o této pracovní pozici, podrobnosti o zdroji, zda vás naši personalisté mohou kontaktovat v souvislosti s nabídkami práce, které by vás mohly zajímat), informace o vašem vzdělání a pracovních zkušenostech, jakož i profesní certifikáty, jazykové znalosti a mobilitu.

3. Ucházení se o pracovní pozici

Máte rovněž možnost ucházet se v portálu o konkrétní pracovní pozici. V takovém případě můžete – kromě informací popsaných v části I.2 – poskytnout další informace týkající se dané pracovní pozice, např. zda jste oprávněni pracovat v zemi, pro kterou je pracovní pozice, o níž se ucházíte, inzerována, a podobně. Osobní údaje popsané zde a v části I.2 používáme výhradně pro účely náborového procesu. Tento proces může zahrnovat přezkoumání vaší žádosti o zaměstnání a vedení pohovorů, ať už telefonicky, online nebo na místě. Dále může zahrnovat přezkoumání vámi předložených dokumentů a osobních údajů v nich obsažených prostřednictvím příslušných programů, abychom se ujistili, že vaše dovednosti a zkušenosti odpovídají požadavkům uvedeným v popisu pracovní pozice. Toto zpracování však v žádném případě nepředstavuje automatizovaný rozhodovací proces, slouží výhradně k podpoře našich pracovníků při náboru zaměstnanců ve výběrovém procesu. Všechna rozhodnutí týkající se vaší žádosti o zaměstnání jsou učiněna jednotlivými osobami na jejich vlastní odpovědnost. Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro realizaci pracovního poměru (v Německu jej doplňuje § 26 odst. 1 spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG), jehož účinnost ve vztahu k GDPR však byla v nedávné době zpochybněna Evropským soudním dvorem) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro zajištění oprávněných zájmů.

V Německu jsou do procesu nabídky zahrnuty i další osoby a platformy. Za účelem vytvoření nabídky zaměstnání mohou být údaje případně uloženy mimo centrální systém personálního řízení používaný ve společnosti Bilfinger (SuccessFactors) a tyto údaje jsou zpracovávány příslušnou společností Bilfinger. Přístup má také podniková rada příslušné společnosti v rámci koncernu Bilfinger v Německu, s informacemi v potřebném rozsahu týkajícími se profilu uchazeče a informacemi o mzdě.

Pro občany Spojených států amerických platí následující doplňující informace:

Zákony Spojených států amerických (USA) zaměřené na ochranu osobních údajů jsou složitou spletí národních, federálních a státních zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů. Neexistuje žádný všezahrnující národní zákon o ochraně údajů. Na federální úrovni však v USA existuje řada zákonů o ochraně a bezpečnosti údajů, které jsou do značné míry specifické pro jednotlivá odvětví, a mnoho dalších zákonů o ochraně údajů na úrovní jednotlivých států a lokální.

Je třeba poznamenat, že náboroví pracovníci ve Spojených státech provádějí u každého uchazeče, který vstupuje do procesu nabídky zaměstnání, ověření jeho spolehlivosti (Background Check) prostřednictvím First Advantage Background Check. Za tímto účelem předává příslušná společnost Bilfinger celé jméno a e-mailovou adresu, které mají být předány za účelem registrace nebo žádosti o zaměstnání. Zde pak případně proběhne kontrola rejstříku trestů, databáze zneužívání omamných látek a screening sociálních sítí.

Uvádíme některé zásadní federální americké zákony na toto téma:

 • California Consumer Privacy Act v znění z roku 2018 (CCPA)
 • Colorado Privacy Act (CPA, platný od 1. července 2023)
 • Connecticut Data Privacy Act (CTDPA, platný od 1. července 2023)
 • Utah Consumer Privacy Act (UCPA, platný od 31. prosince 2023)
 • Connecticut Data Privacy Act (VCDPA, platný od 1. ledna 2023)
4. Přijímání oznámení o nových pracovních nabídkách a informací o kariérních příležitostech

V závislosti na nastaveních, které jste provedli při zakládání svého účtu v portálu pracovních příležitostí v části Nastavení účtu nebo později v nastaveních svého profilu (souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) vám budeme zasílat oznámení o nových pracovních nabídkách a/nebo informace o kariérních příležitostech v koncernu Bilfinger. Kontaktovat vás budeme také, pokud vám například budeme chtít nabídnout vhodnou pracovní pozici, pozvat vás na den pro uchazeče nebo na pohovor. Pakliže jste nám udělili tento souhlas, jak je popsáno výše, můžeme případně použít programy, které nám pomohou identifikovat další volné pracovní pozice a proaktivně vás kontaktovat s potenciálními pracovními nabídkami, které pro vás mohou být relevantní na základě vašich dovedností a zkušeností. Svůj souhlas můžete odvolat tím, že změníte nastavení svého účtu ve smyslu, že si již nepřejete dostávat oznámení o nových pracovních nabídkách a/nebo informace o kariérních příležitostech v koncernu Bilfinger. Kromě toho můžete omezit viditelnost svého účtu nebo profilu, pokud v nastavení svého účtu stanovíte viditelnost pouze pro ty pracovní nabídky, o které se aktivně ucházíte.

5. Další použití osobních údajů

Vaše osobní údaje budou použity v souvislosti s provozem a správou IT systémů (interně i externě spravovaných) koncernu Bilfinger.
Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření a/nebo plnění smlouvy s vámi. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud ovšem své osobní údaje neposkytnete, může to zpomalit nebo znemožnit procesy žádostí o zaměstnání nebo přístup k službám portálu.

Kromě výše uvedených částí 1. až 5. mohou být vaše osobní údaje zpracovávány také pro následující účely a právní základy:

 • Čl. 88 GDPR ve spojení s příslušným národním zákonným předpisem, jakož i případně čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro zahájení nebo realizaci smluvních vztahů.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, pokud je zpracování údajů nezbytné pro plnění zákonem stanovených povinností.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud je zpracování údajů nezbytné na základě oprávněného zájmu.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat s účinkem do budoucna (viz část VI 7).
 • Pro poskytování funkcí sdílení a předávání pracovních nabídek je vytvořeno spojení s poskytovatelem AddToAny. Informace o zpracování vašich osobních údajů ze strany služby AddToAny naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti AddToAny, které je k dispozici zde.

Pokud zpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR (např. zdravotní údaje, náboženskou nebo odborovou příslušnost), děje se tak na základě čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR ve spojení s příslušnou národní legislativou. Pro posouzení vaší pracovní způsobilosti ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR ve spojení s příslušným národním zákonným předpisem může být nezbytné zpracování vašich zdravotních údajů.

II. Soubory cookie a podobné nástroje

Naše webové stránky využívají takzvané soubory cookie. Soubory cookie jsou drobné textové soubory, které nemohou nijak poškodit vaše koncové zařízení. Do vašeho koncového zařízení se ukládají buď dočasně, po dobu trvání relace (tzv. „relační soubory cookie“), nebo po určitou dobu, která přesahuje trvání relace (tzv. „trvalé soubory cookie“).

Právním základem v souvislosti se soubory cookie (a obdobnými technologiemi), které jsou nutné k realizaci procesů elektronické komunikace nebo k zajištění určitých, vámi požadovaných funkcí, je oprávněným zájmem bezpečné a bezproblémové poskytování webových stránek.

Jinak budeme soubory cookie (a obdobné technologie) používat pouze s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli upravit nebo odvolat s účinkem do budoucnosti v „nastaveních soukromí“, ke kterým se dostanete kliknutím na ikonu s háčkem zobrazenou v levém dolním rohu stránky. Tam naleznete také další informace ohledně použitých souborů cookie (a obdobných technologií). Právní základy pro zpracování osobních údajů shromážděných pomocí souborů cookie jsou následující:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, existují-li oprávněné zájmy, jako je zajištění a zlepšení funkčnosti portálu pracovních příležitostí. Oprávněným zájmem může být také uplatnění nebo ochrana právních nároků.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat s účinkem do budoucnosti (viz část VI 7.).

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o implementaci souborů cookie a povolili je jen v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Deaktivace souborů cookie může vést k omezení funkčnosti těchto webových stránek.

Portál pracovních příležitostí Bilfinger používá soubory cookie v následujícím rozsahu:

Nezbytně nutné soubory cookie (typ 1): Jedná se o soubory cookie, které jsou naprosto nezbytné pro řádný provoz webových stránek a jejich funkcí. Bez příslušného souboru cookie například není možné přihlášení do profilu kandidáta.

Funkční soubory cookie (typ 2): Jedná se o soubory cookie, které zajišťují maximální pohodlí při návštěvě webových stránek koncernu Bilfinger. Soubory cookie mohou obsahovat například jazyková nastavení nebo změny velikosti písma.

Výkonové soubory cookie (typ 3): Tyto soubory cookie poskytují koncernu Bilfinger informace o vašich zvyklostech při surfování. Tedy informace o tom, které stránky portálu pracovních příležitostí jsou navštěvovány obzvláště často. Bilfinger díky tomu může webové stránky vylepšit a rychleji zpřístupnit nejčastěji vyhledávané informace. Tyto soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje.

Soubory cookie třetích stran (typ 4): Jedná se o soubory cookie třetích stran, například sociálních sítí, které integrují obsah sociálních médií do webových stránek koncernu Bilfinger. Kromě toho používá Bilfinger soubory cookie třetích stran k zobrazování reklamy, která by vás mohla zajímat, nebo k měření účinnosti reklamních kampaní. Informace souborů cookie jsou předávány poskytovatelům třetích stran.

Používány jsou následující soubory cookie:

 • SAP jako poskytovatel služeb (typ 1): Používáme následující relační soubory cookie, které jsou všechny nezbytné pro zajištění funkčnosti webových stránek:
  • „route“ slouží pro perzistenci relace
  • „careerSiteCompanyId“ zajišťuje, aby byl požadavek odeslán do správného výpočetního střediska „JSESSIONID“ se během relace ukládá do zařízení návštěvníka, aby jej mohl server identifikovat
  • „Load balancer cookie“ (konkrétní název souboru cookie se může lišit) brání tomu, aby návštěvník přeskakoval od jedné instance k jiné
 • rmk0 (typ 1): Šifrovaná e-mailová adresa uživatele, je-li známa. Kdo vkládá soubor cookie: První strana; maximální trvání: Do ukončení relace prohlížeče
 • rmk1 (typ 1): Šifrované ID uživatele, je-li k dispozici. Kdo vkládá soubor cookie: První strana; maximální trvání: Do ukončení relace prohlížeče
 • rmk4 (typ 2): Stanovuje, zda musí být pole personálního agenta předem vyplněno e-mailovou adresou uživatele, aby uživatel nemusel zadávat svoji e-mailovou adresu opakovaně. Kdo vkládá soubor cookie: První strana; maximální trvání: Do ukončení relace prohlížeče
 • rmk12 (typ 1): Číslo udávající, zda uživatel potvrdil banner informující o souborech cookie. Není-li vložen tento soubor cookie, může být banner zobrazen. Pokud je vložen tento soubor cookie a jeho hodnota je 1, může být banner potlačen. Tento soubor cookie je zachován ve všech relacích uživatele, bez ohledu na to, který typ souborů cookie je aktivován na celém webovém místě. Kdo vkládá soubor cookie: První strana; maximální trvání: Platnost nevyprší.
 • Matomo (dříve znám jako Piwik) pk_id und pk_ses (typ 3): Soubory cookie analytiky Matomo jsou vkládány za účelem vyhodnocování a analýz. Za tímto účelem je poskytovatelem služby Matomo analyzována a zaznamenávána návštěva každé stránky, stejně jako počet kliknutí a aktivity u nabídky pracovní pozice, v rámci hledání pracovní pozice a průběh, jakož i doba setrvání na jedné stránce. Získávají se tak důležitá data o umístění a viditelnosti pracovních nabídek, stejně jako o výsledcích vyhledávání v rámci vyhledávání pracovních pozic a o dostupností prvků v rámci stránky (viz. https://matomo.org/privacy-policy/)

Koncern Bilfinger v co největší míře agreguje data, která slouží pro účely vyhodnocení. K tomuto účelu používá nástroje SAP SuccessFactors „Recruiting Marketing Dashboard“ a „Recruiting Marketing Analytics“. Proti dalšímu shromažďování a analýze vašich údajů ze strany koncernu Bilfinger můžete kdykoli vznést námitku. Stačí ve svém prohlížeči nastavit soubor cookie pro odhlášení od analytiky. V této souvislosti se informujte podle příslušných pokynů výrobce. Nezapomeňte, že tato nastavení musíte nastavit pro každý prohlížeč zvlášť. Pokud vymažete soubory cookie uložené ve vašem zařízení, vymažete také soubor cookie pro odhlášení od analytiky. V takovém případě nastavte příslušný soubor cookie znovu.

III. Příjemce

Vaše osobní údaje předáváme v rámci našeho koncernu jen těm oddělením a osobám, které tyto údaje potřebují k plnění smluvních a zákonných povinností nebo k realizaci našeho oprávněného zájmu. V rozsahu povoleném zákonem můžeme vaše osobní údaje předávat společnostem, které jsou s námi propojeny. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány naším jménem na základě smluv o zpracování v souladu s čl. 28 GDPR. V těchto případech zajišťujeme, aby zpracování osobních údajů probíhalo v souladu se zákonnými ustanoveními o ochraně údajů. Kategoriemi příjemců jsou v tomto případě poskytovatelé internetových služeb a poskytovatelé systémů a softwaru pro správu žádostí o zaměstnání:

 • SAP SuccessFactors (výpočetní centrum cloudových služeb SAP ve Frankfurtu nad Mohanem).

V ostatních případech jsou údaje předávány příjemcům mimo koncern Bilfinger pouze tehdy, pokud je to povoleno nebo vyžadováno zákonem, pokud je předání nezbytné pro zpracování, a tudíž plnění smlouvy o zaměstnání, pokud máme váš souhlas nebo pokud jsme oprávněni informace poskytnout. Za těchto podmínek mohou být příjemci osobních údajů například:

 • úřady, soudy a poradci (např. advokáti), pokud nám tuto povinnost ukládá zákon nebo je to nezbytné pro ochranu našich práv,
 • příslušné třetí strany v rámci podnikové transakce, je-li to pro tuto transakci nezbytné,
 • příjemci, u nichž je zpřístupnění nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy, nebo pokud je to bezprostředně nezbytné pro pracovněprávní vztah.
 • Poskytovatel e-mailové služby příslušného kandidáta získává technicky možnost číst e-maily (v kterých se mohou nacházet také osobní údaje). Toto je ovšem v zodpovědnosti uchazeče o zaměstnání, vzhledem k tomu, že si poskytovatele e-mailové služby vybírá sám. Zasílání e-mailových zpráv probíhá ze zásady v nešifrované formě.
Předávání vašich osobních údajů do třetích zemí

Příjemci vašich osobních údajů (viz část III. výše) se mohou nacházet v zemi mimo Evropskou unii / Evropský hospodářský prostor. Pokud daná země nebyla uznána Evropskou komisí – prostřednictvím rozhodnutí o přiměřenosti – jako země, v níž jsou osobní údaje náležitě chráněny, předáme vaše osobní údaje do těchto zemí pouze v případě, že předání opravňuje jiný mechanizmus podle čl. 44 a násl. GDPR (např. standardní smluvní doložky) nebo je uplatněna výjimka podle čl. 49 GDPR. Budou přijata / dohodnuta další opatření v rozsahu nezbytném pro zajištění odpovídající ochrany osobních údajů. Seznam rozhodnutí o přiměřenosti naleznete zde .

Pokud neexistuje rozhodnutí o přiměřenosti, jsou základem pro předávání zpravidla standardní smluvní doložky Evropské komise (z prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021). Pokud jsou osobní údaje předávána v tomto kontextu poskytovateli služeb, který pro nás působí jako zpracovatel údajů, platí modul dva (předávání správcem údajů zpracovateli) standardních smluvních doložek, pokud jsou osobní údaje předávány jiným třetím stranám, platí modul jedna (předávání správcem údajů správcům údajů).

Chcete-li získat další podrobnosti o těchto předáních a mechanizmech přenosu údajů používaných v souvislosti s těmito předáními, kontaktujte nás na adrese dataprivacy@bilfinger.com.

IV. Správa vašeho účtu

Máte k dispozici řadu možností, jak spravovat typ a rozsah údajů, které o vás uchováváme.

 • Celý svůj účet můžete kdykoli vymazat.
 • Můžete odstranit všechny nebo vybrané informace ve svém profilu.
 • Můžete stáhnout svoji žádost o zaměstnání.

Všechny tři možnosti povedou k vymazání vašich osobních údajů, jak je popsáno výše, s výjimkou těch, jejichž uchování je vyžadováno zákonem.

V. Lhůty pro uchovávání a výmaz osobních údajů

Údaje shromážděné pro účely uvedené v tomto dokumentu budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou (i) pro konkrétní žádost o zaměstnání a/nebo (ii) vaši registraci v portálu a po přechodnou dobu (tj. tak dlouho, jak to vyžaduje plnění povinností koncernu Bilfinger v oblasti uchovávání údajů podle platných právních předpisů nebo tak dlouho, jak uchovávání údajů povoluje zákon).

Váš účet vymažeme, pokud se do něj nepřihlásíte déle než 12 měsíců. V takovém případě obdržíte přibližně 5 týdnů před vymazáním samostatné oznámení, v němž budete informováni o nadcházejícím vymazání.

Vaše osobní údaje budou uchovávány ve formě umožňující vaši identifikaci pouze po dobu, kterou společnost Bilfinger považuje za nezbytnou k archivaci účelů, pro které byly údaje původně shromážděny nebo zpracovány, nebo jak stanovují příslušné zákony o uchovávání údajů nebo jak povolují příslušné právní předpisy.

VI. Vaše zákonem stanovená práva

Za předpokladu, že jsou splněny příslušné zákonné požadavky, máte následující práva:

 1. Právo na přístup (čl. 15 GDPR).

  Můžete požádat o informace o zpracování svých osobních údajů a o kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, za předpokladu, že tato kopie nepříznivě neovlivní práva a svobody jiných osob.

 2. Právo na opravu (čl. 16 GDPR).

  Můžete požádat o opravu těch svých osobních údajů, které nejsou správné, a/nebo o doplnění neúplných údajů.

 3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) (čl. 17 GDPR).

  O výmaz svých osobních údajů můžete požádat zejména v případě, že (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) jste vznesli námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné zájmy pro zpracování, (iii) vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně nebo (iv) vaše osobní údaje musí být vymazány, abychom mohli splnit zákonné povinnost, která se na nás vztahuje. Právo na výmaz však nebude uplatněno zejména v těch případech, kdy je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků.

 4. Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR).

  Můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů (i) po dobu, po kterou ověřujeme správnost vašich osobních údajů, pokud jste správnost těchto údajů rozporovali, (ii) pokud je zpracování vašich osobních údajů protiprávní a vy požadujete omezení zpracování místo vymazání údajů, (iii) pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků nebo (iv) pokud jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami.
  Pokud bylo zpracování omezeno, budeme dotčené údaje zpracovávat – s výjimkou jejich uložení – pouze s vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické či právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu EU.

 5. Právo na oznámení podle čl. 19 GDPR.

  Koncern Bilfinger oznámí všem příjemcům, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, každou opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování, pokud se toto neukáže jako nemožné nebo spojené s nepřiměřeným úsilím. Můžete nás požádat, abychom vás informovali o výše uvedených příjemcích.

 6. Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR).

  Můžete nás požádat, abychom osobní údaje, které jste nám poskytli, zpřístupnili ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu nebo smlouvě a zpracování probíhá automatizovaně. V těchto případech můžete také požádat, abychom osobní údaje předali přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné.

 7. Právo kdykoli odvolat souhlas (čl. 7 odst. 3 věta 1 GDPR).

  Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucnosti, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.

 8. Právo vznést námitku (článek 21 GDPR).
  Právo vznést námitku

  Pokud je zpracování vašich osobních údajů prováděno z důvodu ochrany oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte podle čl. 21 GDPR právo kdykoli vznést námitku proti zpracování těchto údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Tyto osobní údaje pak nebudeme dále zpracovávat, s výjimkou případů, kdy prokážeme závažné důvody pro jejich zpracování. Tyto musí převažovat nad zájmy, právy a svobodami nebo zpracování musí sloužit k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.
 9. Francie - právo na digitální dědictví.

  Pokud máte trvalé bydliště ve Francii, máte právo stanovit pokyny (obecné nebo konkrétní), co se stane s vašimi osobními údaji po vašem skonu.

 10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu.

  Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Kontaktní údaje evropských úřadů na ochranu osobních údajů najdete zde.

Domníváte-li se, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s GDPR, můžete se také nejprve obrátit na nás prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy. V případě žádosti o uplatnění těchto práv (s výjimkou práva na podání stížnosti u dozorového úřadu) se obraťte na adresu dataprivacy@bilfinger.com.

VII. Změny

Vyhrazujeme si právo kdykoli doplnit nebo změnit toto oznámení, abychom zajistili jeho soulad s platnými zákony. Proto prosím pravidelně kontrolujte, zda došlo ke změně tohoto oznámení.

Toto oznámení bylo naposledy změněno v červnu 2023.