INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING VOOR HET BILFINGER VACATURE PORTAL

Deze kennisgeving („kennisgeving“) bevat informatie over de verwerking van bepaalde persoonlijke gegevens wanneer u zich aanmeldt bij en gebruikmaakt van het Bilfinger Recruiting System („Het Job Portal“) om (I) een account op het portal aan te maken dat onder meer wordt gebruikt om uw sollicitatiegegevens op te slaan en/of (II) het opvragen van een specifieke vacature van een onderneming die deel uitmaakt van de Bilfinger Group („Bilfinger“ of „we“) – een lijst van Bilfinger ondernemingen vindt u hier (vanaf pagina 390). De relevante onderneming wordt vermeld in de tekst van de resp. vacature. In deze kennisgeving wordt rekening gehouden met de rechten en verplichtingen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG 2016/679).

SAMENVATTING VAN DE INFORMATIE OVER DE GEGEVENSVERWERKING VOOR HET BILFINGER JOB PORTAL

Toepassingsgebied

Deze samenvatting is van toepassing wanneer u gebruik wilt maken van het Bilfinger Job Portal.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens en verwerkingsdoeleinden

Wanneer u zich aanmeldt bij het Job Portal, verwerken wij bepaalde persoonlijke gegevens aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd, bv. naam, contactgegevens, bankrekening, opleiding etc., voor de volgende doeleinden: aanmaken van een account, voor sollicitaties etc. Zie paragraaf I van deze tekst voor verdere informatie.

Cookies en vergelijkbare hulpmiddelen

Wij maken onder andere gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Zie paragraaf II van deze tekst voor verdere informatie.

Ontvangers van de betreffende gegevens

Wij geven uw persoonlijke gegevens door aan andere ondernemingen binnen de Bilfinger Group en aan derden, zoals overheidsinstanties (bv. de belastingdienst), instellingen voor sociale zekerheid, juridische instanties, overheidsorganen en ontvangers buiten de EU/EER, in elk geval in overeenstemming met de geldende wetgeving. Zie paragraaf III van deze tekst voor verdere informatie.

Beheer van uw account

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het beheer van uw account. Zie paragraaf IV van deze tekst voor verdere informatie.

Bewaartermijnen en verwijdering van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel van de oorspronkelijke registratie of op een tijdstip dat is gespecificeerd in de geldende wetgeving. Zie paragraaf V van deze tekst voor verdere informatie.

Uw wettelijke rechten

Zoals in de geldende wetgeving vastgelegd, heeft u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld het recht op informatie over de opgeslagen persoonlijke gegevens, het recht op correctie, wissen of overdracht / overhandiging van uw gegevens. Wij verzoeken u om van deze rechten gebruik te maken, met uitzondering van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit dataprivacy@bilfinger.com. Zie paragraaf VI van deze tekst voor verdere informatie.

Wijzigingen

Zowel deze samenvatting als de gedetailleerde privacyverklaring kunnen worden gewijzigd. Zie paragraaf VII van deze tekst voor verdere informatie.

Contactgegevens

Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens in het algemeen, kunt u via e-mail contact met ons opnemen dataprivacy@bilfinger.com .


I. Uw persoonlijke gegevens en de resp. verwerkingsdoeleinden

1. Algemeen

Wanneer u zich aanmeldt bij of gebruikmaakt van het Job Portal, verwerken we bepaalde persoonlijke gegevens aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd („Persoonlijke gegevens“). Deze informatie wordt verstrekt wanneer u een account resp. een profiel aanmaakt en/of solliciteert op een functie die wordt aangeboden in het Job Portal. Daarnaast worden de gegevens verwerkt die we van u of geautoriseerde derden hebben ontvangen (bv. geautoriseerde selectiebureaus of via externe instanties die gemachtigd zijn om uw persoonlijke gegevens aan ons beschikbaar te stellen). Naast de persoonlijke gegevens die via het Job Portal worden verzameld, kunnen we voor specifieke doeleinden in verband met uw profiel op het Job Portal of met een specifieke toepassing (bv. in verband met sollicitatiegesprekken die we met u voeren) verdere gegevens verzamelen, opslaan en verwerken voor zover dit is toegestaan of vereist door de geldende wetgeving. We verzamelen deze persoonlijke gegevens zodat u een account of een profiel kunt aanmaken en/of reageren op een vacature op het Job Portal. Daarnaast willen we u (indien u hiermee heeft ingestemd) ook op de hoogte stellen van nieuwe vacatures resp. deze vacatures aanbevelen, via e-mail of telefonisch contact met u opnemen over vacatures en informatie over carrièremogelijkheden toesturen.

2. Aanmaken van een gebruikersaccount en een profiel

Wanneer u (of wij met uw toestemming, handelend namens u of een platform van derden op uw verzoek of een selectiebureau in uw opdracht) een account aanmaakt op het Job Portal, verzamelen we de volgende persoonlijke gegevens om het account aan te maken:

 • e-mailadres, wachtwoord, voornaam, achternaam, telefoonnummer, land
 • accountinstellingen met betrekking tot de toegankelijkheid van uw profiel (ontvanger) en uw toestemming om berichten over nieuwe vacatures te ontvangen.
Bovendien slaan we elke keer wanneer u zich aanmeldt bij uw account de datum en tijd van de aanmelding op, zodat u kunt controleren wanneer u zich voor het laatst heeft aangemeld en u kunt laten weten wanneer uw account moet worden verwijderd als gevolg van lange inactiviteit (zie paragraaf IV van deze tekst voor verdere informatie). Nadat u een gebruikersaccount heeft aangemaakt, kunt u aanvullende profielinformatie invullen waarin de volgende gegevens worden opgeslagen:
 • verplichte informatie: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, land en regio, CV.
 • IP-adres en informatie over het gebruik van het portal

U kunt uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door derden (bv. StepStone) gebruiken om het gebruikersaccount en het profiel in het Job Portal aan te maken voor geselecteerde vacatures. We slaan niet meer informatie op dan hetgeen hierboven wordt vermeld. Raadpleeg het privacybeleid van de resp. derde partij voor informatie over de manier waarop zij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Zodra u een gebruikersaccount in het portal heeft aangemaakt, kunt u meer informatie in uw profiel invoeren en/of uploaden, bv. uw CV en andere profielinformatie (hoe heeft u van deze vacature gehoord, details van de bron, of onze HR-managers contact met u mogen opnemen in verband met vacatures die voor u interessant kunnen zijn etc.), informatie over uw opleiding en werkervaring, en professionele certificeringen, taalvaardigheden en mobiliteit.

3. Sollicitatie

U heeft de mogelijkheid om via het Job Portal te solliciteren op een specifieke vacature. In dit geval kunt u – naast de in paragraaf I.2. beschreven informatie – verdere aanvullende specifieke informatie m.b.t. de functie invoeren, bv, of u beschikt over een werkvergunning in het land waar de functie wordt aangeboden etc. We gebruiken de hier en in paragraaf I.2 beschreven persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectieprocedure. Dit kan een beoordeling van uw sollicitatie omvatten en het voeren van sollicitatiegesprekken per telefoon, online en op locatie. Bovendien kan dit inhouden dat u de documenten die u indient en de persoonlijke informatie in deze documenten via de juiste programma's wordt gecontroleerd om er zeker van te zijn dat uw vaardigheden en ervaring voldoen aan de vereisten die in de functiebeschrijving worden beschreven. Dit is echter geen geautomatiseerd besluitvormingsproces, maar dient slechts ter ondersteuning van onze HR-medewerkers tijdens de selectieprocedure. Alle beslissingen met betrekking tot uw sollicitatie worden genomen door individuen op hun eigen verantwoordelijkheid. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub. b EU-AVG voor de tenuitvoerlegging van de arbeidsverhouding (voor Duitsland aangevuld met § 26 lid 1 EU-AVG, waarvan de geldigheid met betrekking tot de EU-AVG momenteel door het Europese Hof van Justitie werd onderzocht) en art. 6 lid 1 sub. f EU-AVG voor de bescherming van gerechtvaardigde belangen.

In Duitsland zijn andere personen en platforms betrokken bij de selectieprocedure. Om een functie te kunnen aanbieden, kunnen gegevens worden opgeslagen buiten het centrale personeelssysteem (SuccessFactors) dat door Bilfinger wordt gebruikt. Deze gegevens worden verwerkt door de betreffende onderneming binnen de Bilfinger groep. Daarnaast heeft de ondernemingsraad van de desbetreffende Bilfinger onderneming in Duitsland toegang tot informatie over het profiel van de kandidaat en informatie over de inkomsten.

Voor Amerikaanse burgers geldt de volgende aanvullende informatie:

De Amerikaanse wetgeving op het gebied van gegevensbescherming is een complex geheel van nationale, federale- en lokale wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Er is in de VS geen algemeen geldende nationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. In de Verenigde Staten bestaat echter een aantal grotendeels sectorspecifieke wetten op het gebied van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging op federaal niveau, naast een groot aantal andere wetten op het gebied van gegevensbescherming op het staats- (en lokaal) niveau.

In principe moet erop worden gewezen dat recruiters in de VS via First Advantage Background Check een achtergrondcontrole uitvoeren voor elke kandidaat die deelneemt aan de selectieprocedure. De verantwoordelijke Bilfinger onderneming zal de volledige naam en het e-mailadres verstrekken dat voor registratie of sollicitatie moet worden verzonden. Hierbij vindt, indien nodig, een vergelijking plaats met het misdaadregister, een drugsdatabase en screening van sociale media.

Hieronder staat een overzicht van enkele belangrijke federale wetten:

 • California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA)
 • Colorado Privacy Act (CPA, van kracht met ingang van 1 juli 2023)
 • Colorado Data Privacy Act (CTDPA, van kracht met ingang van 1 juli 2023)
 • Utah Consumer Privacy Act (UCPA, van kracht met ingang van 31 december 2023)
 • Virginia Consumer Data Protection Act (VCDPA, van kracht met ingang van 1 januari 2023)
4. Ontvang meldingen over nieuwe vacatures en informatie over carrièremogelijkheden

Op basis van de instellingen die u heeft opgegeven bij het aanmaken van uw account in het Job Portal of op een later tijdstip bij de instellingen van uw profiel (toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a EU-AVG), sturen we u meldingen over nieuwe vacatures en/of informatie over carrièremogelijkheden bij Bilfinger. Daarnaast nemen we contact met u op als we bv. een geschikte vacature willen voorstellen, u willen uitnodigen voor de dag van de sollicitant of voor een interview. Wanneer u ons deze toestemming heeft gegeven zoals hierboven beschreven, kunnen we bepaalde programma's gebruiken om andere vacatures te identificeren en proactief contact met u op te nemen voor mogelijke vacatures die voor u relevant kunnen zijn op basis van uw vaardigheden en ervaring. U kunt uw instemming op elk moment herroepen door uw accountinstellingen te wijzigen zodat u geen meldingen meer ontvangt over nieuwe vacatures en/of carrièremogelijkheden bij Bilfinger. Daarnaast kunt u de zichtbaarheid van uw account of profiel ook beperken door de zichtbaarheid van uw account via de instellingen te beperken tot alleen de vacatures waarop u actief solliciteert.

5. Verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in verband met de werking en het beheer van de IT-systemen van de Bilfinger Group (zowel intern als extern beheerde systemen).
Het beschikbaar stellen van persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor het sluiten en/of uitvoeren van een contract. Het beschikbar stellen van persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis. Wanneer u echter geen persoonlijke gegevens beschikbaar stelt, kan dit de sollicitatieprocedure of de beschikbaarheid van het portal aantasten of onmogelijk maken.

In aanvulling op de bovenstaande paragrafen 1 tot en met 5 kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgrondslagen:

 • Art. 88 EU-AVG in samenhang met de resp. nationale wet- en regelgeving en, voor zover van toepassing, art. 6 lid 1 sub. b EU-AVG voor de initiatie of implementatie van contractuele relaties.
 • Art. 6 lid 1 sub c EU-AVG, voor zover de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Art. 6 lid 1 sub f EU-AVG, voor zover de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een gerechtvaardigd belang.
 • Art. 6 lid 1 sub. a EU-AVG, voor zover u ons uitdrukkelijk toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden. De verleende toestemming kan te allen tijde worden herroepen, effectief vanaf de datum van herroeping (zie paragraaf VI 7).
 • • Er wordt een verbinding tot stand gebracht met de aanbieder AddToAny voor de beschikbaarstelling van onderdelen van de vacature en faciliteiten voor het doorgeven. Informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door AddyToAny is te vinden in de AddToAny privacyverklaring, die hier beschikbaar is.

Voor zover we speciale categorieën persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met art. 9 lid 1 EA-AVG (bv. gezondheidsgegevens, religie of vakbondslidmaatschap), vindt dit plaats op basis van art. 9 lid 2 sub. b EU-AVG in samenhang met de resp. geldende nationale rechtsgrond. Voor de beoordeling van uw vermogen te werken in de zin van art. 9 lid 2 sub. h EU-AVG in samenhang met de relevante nationale regelgeving, kan het nodig zijn om gezondheidsgegevens te verwerken.

II. Cookies en vergelijkbare technologieën

Op onze website wordt gebruikgemaakt van zgn. „Cookies“. Cookies zijn kleine tekstbestandjes en richten op uw apparaat geen schade aan. Cookies worden tijdelijk opgeslagen op uw apparaat voor de duur van een sessie („sessiecookies“), of permanent („permanente cookies“).

De wettelijke basis in verband met cookies (en soortgelijke technologieën) die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies beschikbaar te stellen, vormen een gerechtvaardigd belang voor de veilige en probleemloze levering van de website.

Daarnaast zullen we cookies (en soortgelijke technologieën) uitsluitend gebruiken met uw toestemming. U kunt uw toestemming via de „Privacy Settings“ op elk gewenst moment aanpassen of herroepen met ingang van de datum van herroeping. De privacy-instellingen zijn toegankelijk door te klikken op het vinkje linksonder in de browser op de website. Daar vindt u ook meer informatie over de gebruikte cookies (en soortgelijke technologieën). De juridische basis voor de evt. verwerking van persoonlijke gegevens die worden verzameld met behulp van cookies is als volgt:

 • Art. 6 lid 1 sub. f EU-AVG, voor zover er een gerechtvaardigd belang bestaat, zoals bv. de garantie en verbetering van de functionaliteit van het Job Portal. Een gerechtvaardigd belang kan ook bestaan in verband met de uitvoering of onderbouwing van juridische claims.
 • Art. 6 lid 1 sub. a EU-AVG, voor zover u ons uitdrukkelijk toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden. De verleende toestemming kan te allen tijde worden herroepen, effectief vanaf de datum van herroeping (zie paragraaf VI 7).

U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt over het plaatsen van cookies en om de cookies alleen in speciale gevallen te aanvaarden of in het algemeen te weigeren. U kunt ook in de browser instellen dat cookies bij het afsluiten van de browser automatisch worden gewist. Wanneer het gebruik van cookies wordt uitgeschakeld, kan de functionaliteit van de website worden aangetast.

Het Bilfinger Job Portal gebruikt cookies in de volgende omvang:

Cookies die absoluut noodzakelijk zijn (type 1): Dit zijn cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website en de resp. functionaliteiten. Het is bijvoorbeeld helaas niet mogelijk om u aan te melden bij uw kandidatenprofiel zonder de juiste cookie.

Functie-cookies (type 2): Dit zijn cookies die zorgen voor maximaal persoonlijk comfort bij het bezoeken van de Bilfinger website. Cookies kunnen bijvoorbeeld taalinstellingen of wijzigingen in de lettergrootte omvatten.

Prestatiecookies (type 3): Deze cookies geven Bilfinger informatie over uw surfgedrag. Ze geven Bilfinger informatie over welke pagina's van het Job Portal bijzonder vaak worden bezocht. Dit helpt Bilfinger bij het verbeteren van de site en om de informatie die u nodig heeft zo snel mogelijk beschikbaar te maken. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens.

Cookies van derden (type 4): Bij cookies van derden gaat het bv. om sociale netwerken, die sociale media-inhoud integreren in de Bilfinger website. Bovendien gebruikt Bilfinger cookies van derden om advertenties mogelijk te maken die voor u van bijzonder belang kunnen zijn of om de efficiëntie van reclamecampagnes te meten. Cookie informatie wordt met derden gedeeld.

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende cookies:

 • SAP als serviceprovider (type 1): We gebruiken de volgende sessiecookies, die allemaal nodig zijn voor de functionaliteit van de website:
  • "route" wordt gebruikt om de sessie stabiel te houden.
  • "careerSiteCompanyId" wordt gebruikt om de aanvraag te verzenden naar het juiste datacenter "JSESSIONID" wordt tijdens de sessie op het apparaat van de bezoeker geplaatst, zodat de server de bezoeker kan identificeren
  • "Load balancer cookie" (de werkelijke naam kan verschillen) voorkomt dat een bezoeker van de ene instantie naar de andere springt
 • rmk0 (type 1): Het gecodeerde e-mailadres van de gebruiker, indien bekend. Cookie-setter: Eerste partij; maximale duur: Wanneer de browsersessie wordt beëindigd
 • rmk1 (type 1): De gecodeerde ID van de gebruiker, indien aanwezig. Cookie-setter: Eerste partij; maximale duur: Wanneer de browsersessie wordt beëindigd
 • rmk4 (type 2): Mogelijk moet het e-mailadres van de gebruiker worden ingevuld in het veld Job Agent om te voorkomen dat de gebruiker zijn e-mailadres opnieuw moet invoeren. Cookie-setter: Eerste partij; maximale duur: Wanneer de browsersessie wordt beëindigd
 • rmk12 (type 1): Een getal dat aangeeft of de gebruiker de cookie-banner heeft bevestigd. Als de cookie niet is geplaatst, kan de banner worden weergegeven. Als de cookie is geplaatst en de waarde 1 is, kan de banner worden onderdrukt. Dit cookie wordt in alle gebruikerssessies bewaard, ongeacht het type cookies dat door de hele site wordt ingeschakeld. Cookie-setter: Eerste partij; maximale duur: Vervalt niet.
 • Matomo (voorheen bekend als Piwik) pk_id en pk_ses (type 3): Matomo Analytics wordt gebruikt voor rapportage, evaluatie en analyse. Hiervoor wordt het bezoek aan elke pagina, het aantal clicks en de activiteiten op een vacature, binnen het zoeken naar een baan en de geschiedenis en tot slot de duur van het verblijf geanalyseerd en geregistreerd door de aanbieder Matomo. Dit biedt belangrijke gegevens over de plaatsing en zichtbaarheid van vacatures, de zoekresultaten met de functie zoeken op de website en de toegankelijkheid van items op de pagina (zie https://matomo.org/privacy-policy/)

Bilfinger voegt de gegevens die voor evaluatiedoeleinden worden verzameld zoveel mogelijk samen. Bilfinger gebruikt hiervoor de SAP SuccessFactors-tools "Recruiting Marketing Dashboard" en "Recruiting Marketing Analytics". U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verdere verzamelen en evalueren van uw gegevens door Bilfinger. U hoeft hiervoor alleen maar een opt-out cookie in uw browser in te stellen. Raadpleeg hiervoor de instructies van de fabrikant. Houd er rekening mee dat u deze optie voor elke afzonderlijke browser apart moet instellen. Als u de cookies verwijdert die op uw apparaat zijn opgeslagen, verwijdert u ook de opt-out-cookie. In dit geval moet de bijbehorende cookie opnieuw worden ingesteld.

III. Ontvanger

Binnen de Bilfinger groep zullen we uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan die afdelingen en personen die deze gegevens nodig hebben om te voldoen aan contractuele en wettelijke verplichtingen of in verband met onze gerechtvaardigde belangen. We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan gelieerde bedrijven voor zover dit wettelijk is toegestaan. Uw persoonlijke gegevens worden namens ons verwerkt op basis van contracten voor orderverwerking in overeenstemming met art. 28 EU-AVG. In deze gevallen zorgen we ervoor dat de verwerking van de persoonlijke gegevens plaatsvindt in overeenstemming met de geldende voorschriften voor gegevensbescherming. De categorieën ontvangers zijn in dit geval internetserviceproviders en aanbieders van systemen en HR-software voor het beheer van sollicitaties:

 • SAP SuccessFactors (SAP Cloud Services Data Center Frankfurt am Main)

Gegevens worden alleen doorgegeven aan ontvangers buiten de Bilfinger groep als de wettelijke bepalingen dit toestaan of vereisen, wanneer de overdracht noodzakelijk is voor de verwerking en daarmee voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, als we van u toestemming hiervoor hebben of wanneer we gemachtigd zijn om deze informatie te verstrekken. Onder deze voorwaarden kunnen ontvangers van persoonlijke gegevens bijvoorbeeld zijn:

 • overheidsinstanties, rechtbanken en adviseurs (bv. advocaten), voor zover wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te verstrekken of wanneer wij verplicht zijn onze rechten te beschermen,
 • relevante derden in verband met een zakelijke transactie, voor zover dit voor transactie noodzakelijk is;
 • ontvangers aan wie de overdracht noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst of voor zover de gegevens rechtstreeks noodzakelijk zijn voor de arbeidsrelatie.
 • de e-mailprovider van de resp. kandidaat krijgt technisch de mogelijkheid om e-mails te lezen (in deze e-mails kunnen ook persoonlijke gegevens zijn opgenomen). Dit valt echter onder verantwoordelijkheid van de aanvrager, omdat hij/zij zijn/haar eigen e-mailprovider kiest. De e-mail wordt altijd ongecodeerd verzonden.
Doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan derde landen

De ontvangers van uw persoonlijke gegevens (zie paragraaf III hierboven) kunnen zich bevinden in een land buiten de Europese Unie / Europese Economische ruimte. Wanneer het betrokken land door de Europese Commissie niet door middel het EU-adequaatheidsbesluit is erkend als een land waar persoonsgegevens adequaat worden beschermd, worden uw persoonlijke gegevens alleen naar dergelijke landen overgedragen, op voorwaarde dat een ander mechanisme conform art. 44 e.v. EU-AVG de overdracht rechtvaardigt (bv. standaard contractuele clausules) of wanneer er sprake is van een uitzondering in overeenstemming met art. 49 EU-AVG. Er zullen aanvullende maatregelen worden genomen / overeengekomen voor zover dit nodig is om een adequate bescherming van de persoonlijke gegevens te waarborgen. Zie de volgende link voor een lijst van EU-adequaatheidsbesluiten.

Tenzij er een adequaatheidsbesluit is genomen, vormen de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie (uit het uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021) de basis voor de overdracht. Voor zover de overdracht in deze context plaatsvindt aan een dienstverlener die voor ons als verwerker optreedt, is module twee (overdracht van controleurs aan verwerkers) van de standaard contractuele clausules van toepassing, wanneer de overdracht aan andere derden plaatsvindt geldt module één (overdracht van controleurs aan controleurs).

Voor gedetailleerde informatie over deze overdracht en de mechanismen die in verband met deze inzendingen worden gebruikt, kunt u contact met ons opnemen via dataprivacy@bilfinger.com.

IV. Beheer van uw account

Er zijn verschillende manieren om het type en de omvang van de gegevens die we van u opslaan te beheren.

 • U kunt uw volledige account op elk gewenst moment verwijderen.
 • U kunt alle of geselecteerde informatie uit uw profiel verwijderen.
 • U kunt een sollicitatie intrekken.

Bij deze opties zullen uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven worden verwijderd, behalve de gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt.

V. Bewaartermijnen en verwijderen van persoonsgegevens

Gegevens die worden verzameld voor de hierboven vermelde doeleinden worden opgeslagen zolang vereist is voor (I) een bepaalde toepassing en/of (II) uw registratie op het Job Portal en gedurende een overgangsperiode (d.w.z. zolang de verplichtingen van Bilfinger met betrekking tot het bewaren van gegevens volgens de geldende wetgeving dit vereisen of zolang het bewaren van gegevens wettelijk is toegestaan).

We zullen uw account verwijderen wanneer u zich langer dan 12 maanden niet heeft aangemeld. In dit geval ontvangt u ongeveer 5 weken vóór de verwijdering bericht, waarin u wordt geïnformeerd over de op handen zijnde verwijdering.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen bewaard in een vorm die identificatie van uw persoon mogelijk maakt zolang Bilfinger dit nodig acht voor het archiveren van de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld of verwerkt, zoals vereist door geldende wetgeving met betrekking tot de bewaartermijn of zoals door geldende wetgeving is toegestaan.

VI. Uw wettelijke rechten

U heeft de volgende rechten indien aan de relevante wettelijke vereisten wordt voldaan:

 1. Recht op informatie (art. 15 EU-AVG).

  U kunt informatie opvragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en een kopie van de persoonlijke gegevens die worden verwerkt indien een dergelijke kopie de rechten en vrijheden van andere personen niet aantast.

 2. Recht op correctie (art. 16 EU-AVG).

  U kunt verzoeken onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren en/of onvolledige gegevens aan te vullen.

 3. Recht op wissen ("recht om te worden vergeten") (art. 17 EU-AVG).

  U kunt verzoeken om uw persoonlijke gegevens te wissen, in het bijzonder wanneer (I) de persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, (II) u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde belangen voor de verwerking zijn, (III) uw persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, of (IV) uw persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. Het recht op wissen is echter in het bijzonder niet van toepassing wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om juridische vorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te onderbouwen.

 4. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 EU-AVG).

  U kunt verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, (I) gedurende de periode waarin we de juistheid van uw persoonlijke gegevens verifiëren, wanneer u de juistheid van deze gegevens heeft betwist. (II) wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is en u de beperking van de verwerking in plaats van de verwijdering van de gegevens vraagt, (III) wanneer we de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u de gegevens nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van wettelijke claims, of (IV) wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, totdat is nagegaan of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.
  Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt worden de resp. gegevens, met uitzondering van opslag, uitsluitend verwerkt met uw instemming of voor instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen op grond van uw wettelijk rechten resp. ter bescherming van rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of in verband met een zwaarwegend publiek belang binnen de EU of een lidstaat.

 5. Het recht om geïnformeerd te worden conform art. 19 EU-AVG.

  Bilfinger zal alle ontvangers aan wie persoonlijke gegevens worden verstrekt op de hoogte stellen van enige correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. U kunt verzoeken om de bovengenoemde ontvangers aan u bekend te maken.

 6. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens (art. 20 EU-AVG).

  U kunt verzoeken om de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat aan u te verstrekken, mits de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming of een contract en de verwerking geautomatiseerd plaatsvindt; In dergelijke gevallen kunt u ook vragen de persoonlijke gegevens rechtstreeks naar een andere verantwoordelijke te verzenden, voor zover dit technisch haalbaar is.

 7. Recht om uw toestemming op elk moment te herroepen (art. 7 lid 3 sub 1 EU-AVG).

  U kunt uw toestemming op elk moment voor de toekomst herroepen, voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, zonder de rechtmatigheid van de verwerking te beïnvloeden op basis van de toestemming vóór de herroeping.

 8. Recht op bezwaar (art. 21 EU-AVG).
  Recht op bezwaar

  Voor zover de verwerking van uw persoonlijke gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 sub. f EU-AVG wordt uitgevoerd om gerechtvaardigde belangen te beschermen, in overeenstemming met art. 21 EU-AVG, het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. We zullen deze persoonlijke gegevens dan niet langer verwerken tenzij we overtuigende redenen voor de verwerking kunnen aantonen. Deze moeten zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking moet dienen om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te onderbouwen.
 9. Frankrijk - recht op digitale erfenis.

  Wanneer u in Frankrijk bent gevestigd, heeft u het recht om (algemene of specifieke) instructies te geven over de locatie van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden.

 10. Recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie.

  U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, gewoonlijk in de EU-lidstaat waar u woont, uw werkplek heeft of de plaats waar de vermeende inbreuk plaatsvindt resp. heeft plaatsgevonden, wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de EU-AVG. De contactgegevens van de Europese autoriteiten voor gegevensbescherming vindt u hier.

Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de EU-AVG, u kunt ook eerst contact met ons opnemen via het onderstaande e-mailadres. Wij verzoeken u om van deze rechten gebruik te maken, met uitzondering van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit dataprivacy@bilfinger.com.

VII. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor deze kennisgeving op elk moment te wijzigen of aan te vullen om te waarborgen dat de geldende wetgeving in acht wordt genomen. Controleer daarom regelmatig of deze informatie is gewijzigd.

Deze informatie is voor het laatst gewijzigd in juni 2023.