POWIADOMIENIE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH NA POTRZEBY PORTALU PRACY FIRMY BILFINGER

Niniejsze powiadomienie („Powiadomienie“) zawiera informacje na temat działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych podczas rejestracji i korzystania z systemu rekrutacyjnego firmy Bilfinger („Portal pracy“) w celu (i) utworzenia konta na Portalu, które służy między innymi do przechowywania danych aplikacyjnych i/lub (ii) ubiegania się o konkretne stanowisko pracy oferowane przez spółkę należącą do Grupy Bilfinger („Bilfinger“ lub „my“) – listę spółek Bilfinger można znaleźć tutaj (od strony 390). Odpowiednia spółka jest wskazana w danej ofercie pracy. Niniejsze Powiadomienie uwzględnia prawa i obowiązki określone w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (rozporządzenie (UE) nr 2016/679, „RODO“).

PODSUMOWANIE POWIADOMIENIA O PRZETWARZANIU DANYCH NA POTRZEBY PORTALU Z OFERTAMI PRACY W BILFINGER

Zakres stosowania

Niniejsze podsumowanie ma zastosowanie, jeśli chcesz korzystać z Portalu pracy Bilfinger.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych i cele przetwarzania

Gdy rejestrujesz się na Portalu pracy, przetwarzamy niektóre dane osobowe, które mogą być wykorzystane do określenia Twojej tożsamości, np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, ustawienia konta, szczegóły dotyczące wykształcenia itp. w następujących celach: tworzenie konta i profilu na potrzeby ubiegania się o pracę itp. Więcej informacji można znaleźć w Rozdziale I. Powiadomienia w pełnej wersji.

Pliki cookie i podobne narzędzia

Korzystamy z plików cookie lub podobnych technologii. Więcej informacji można znaleźć w Rozdziale II. Powiadomienia w pełnej wersji.

Odbiorcy danych, które Cię dotyczą

Przekazujemy dane osobowe, które Cię dotyczą, innym spółkom należącym do Grupy Bilfinger oraz innym stronom trzecim, takim jak urzędy publiczne (np. organy podatkowe), podmioty odpowiedzialne za ubezpieczenia społeczne, sądy i organy rządowe, a także odbiorcom spoza UE/EOG, w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem. Więcej informacji można znaleźć w Rozdziale III. Powiadomienia w pełnej wersji.

Zarządzanie Twoim kontem

Dostępne są różne opcje zarządzania Twoim kontem. Więcej informacji można znaleźć w Rozdziale IV. Powiadomienia w pełnej wersji.

Okresy przechowywania danych osobowych i ich usuwanie

Dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały pierwotnie zebrane, lub w terminie określonym przez obowiązujące prawo. Więcej informacji można znaleźć w Rozdziale V. Powiadomienia w pełnej wersji.

Prawa przysługujące Ci na podstawie przepisów prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Ci szereg praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, które Cię dotyczą, takich jak prawo do uzyskania dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub przekazania. Wnioski o skorzystanie z tych praw (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego) należy kierować na adres dataprivacy@bilfinger.com. Więcej informacji można znaleźć w Rozdziale VI. Powiadomienia w pełnej wersji.

Zmiany

Zarówno niniejsze Podsumowanie, jak i szczegółowa informacja dot. ochrony prywatności mogą ulec zmianie. Więcej informacji można znaleźć w Rozdziale VII. Powiadomienia w pełnej wersji.

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej informacji o ochronie prywatności lub przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym dataprivacy@bilfinger.com


I. Twoje dane osobowe i cele ich przetwarzania

1. Informacje ogólne

Gdy meldujesz się do Portalu pracy lub korzystasz z niego, przetwarzamy niektóre dane osobowe, które mogą być wykorzystane do określenia Twojej tożsamości („Dane osobowe“). Podajesz te dane podczas tworzenia konta, konfigurowania profilu i/lub ubiegania się o pracę za pośrednictwem Portalu pracy lub są to dane, które otrzymaliśmy od Ciebie lub upoważnionych stron trzecich (np. autoryzowanych agencji doradztwa personalnego lub za pośrednictwem zewnętrznych giełd pracy upoważnionych do przekazywania nam danych osobowych, które Cię dotyczą). Oprócz danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Portalu pracy, możemy gromadzić inne dane osobowe na Twój temat do określonych celów w związku z Twoim profilem na Portalu pracy lub z konkretnym podaniem o pracę (np. w związku z rozmowami kwalifikacyjnymi, które zamierzamy z Tobą przeprowadzić) w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez obowiązujące prawo. Gromadzimy te dane osobowe, aby umożliwić Ci utworzenie konta, skonfigurowanie profilu i/lub ubieganie się o pracę za pośrednictwem Portalu pracy. Chcemy również powiadamiać Cię (po uprzednim wyrażeniu przez Ciebie zgody) o nowych ofertach pracy, informować Cię o ewentualnych pasujących do Twojego profilu ofertach pracy lub rekomendować Ci je, kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w sprawie ofert pracy oraz przesyłać Ci informacje o możliwościach rozwoju kariery.

2. Tworzenie konta i profilu

Gdy tworzysz konto na Portalu (lub my, występując po wyrażeniu przez Ciebie zgody w Twoim imieniu, lub platforma strony trzeciej na Twoje żądanie lub agencja rekrutacyjna w Twoim imieniu), gromadzimy następujące dane osobowe, które Cię dotyczą, w celu utworzenia konta:

 • adres e-mailowy, imię, nazwisko, numer telefonu, kraj
 • ustawienia konta dotyczące dostępności Twojego profilu (odbiorcy) oraz zgoda na otrzymywanie powiadomień o nowych ofertach pracy.
Ponadto za każdym razem, gdy logujesz się na swoje konto, zapisujemy datę i godzinę logowania, aby umożliwić Ci sprawdzenie czasu Twojego ostatniego logowania oraz abyśmy mogli powiadomić Cię o ewentualnym usunięciu Twojego konta z powodu długiej nieaktywności (patrz Rozdział IV poniżej). Po utworzeniu konta masz możliwość uzupełnienia dalszych informacji profilowych, w ramach których zapisywane są następujące dane:
 • Informacje obowiązkowe: imię, nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu, kraj i region, CV.
 • Adres IP i informacje o korzystaniu z portalu

W celu utworzenia konta i profilu na Portalu pracy możesz w ramach zgłoszenia się na wybrane stanowisko korzystać z danych osobowych przechowywanych przez strony trzecie (np. StepStone). Gromadzimy tylko te informacje, które są wymienione powyżej. Informacje na temat sposobu postępowania z Twoimi danymi przez te strony trzecie można znaleźć w politykach prywatności tych stron trzecich. Po utworzeniu konta na portalu, możesz wprowadzać i/lub przesyłać dalsze informacje na swój profil, np. CV i dalsze informacje profilowe (sposób otrzymania informacji o danej ofercie pracy, szczegóły dotyczące źródła, czy nasi rekruterzy mogą skontaktować się z Tobą w związku z ofertami pracy, które mogą być dla Ciebie interesujące), informacje na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a także certyfikaty zawodowe, umiejętności językowe i informacje dot. mobilności.

3. Podanie o pracę

Za pośrednictwem Portalu możesz również złożyć podania o pracę. W takim przypadku możesz - oprócz informacji opisanych w Dziale I.2 –przesłać dalsze informacje związane z konkretnym stanowiskiem, np. na temat uprawnień do pracy w kraju, którego dotyczy oferta pracy itp. Dane osobowe opisane tutaj i w Dziale I.2 wykorzystujemy wyłącznie do celów procesu rekrutacji. Może on obejmować weryfikację podania o pracę i przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie, online i na miejscu. Ponadto może on zawierać weryfikację przesłanych dokumentów i zawartych w nich danych osobowych za pośrednictwem odpowiednich programów w celu zapewnienia, że umiejętności i doświadczenie kandydata odpowiadają wymaganiom określonym w opisie stanowiska. Nie jest to jednak związane z zautomatyzowanym procesem podejmowania decyzji, ale ma na celu wyłącznie wsparcie naszych pracowników ds. rekrutacji w procesie wyboru kandydatów. Wszystkie decyzje związane z Twoim podaniem o pracę są podejmowane osobiście przez konkretne osoby. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji stosunku pracy (w Niemczech uzupełnionego przez § 26 ust.1 BDSG (federalnej ustawy o ochronie danych, którego skuteczność w odniesieniu do RODO została jednak obecnie zakwestionowana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ochrony uzasadnionych interesów.

W Niemczech w procesie tworzenia ofert biorą udział inne osoby i platformy. W celu utworzenia oferty pracy dane mogą być przechowywane poza centralnym systemem zarządzania zasobami ludzkimi stosowanym w Bilfinger (SuccessFactors) i są one przetwarzane przez odpowiednią spółkę należącą do Grupy Bilfinger. Rada zakładowa odpowiedniej spółki w Niemczech należącej do Grupy Bilfinger ma również dostęp do informacji w niezbędnym zakresie na temat profilu kandydata i informacji o zarobkach.

W przypadku obywateli USA należy wziąć pod uwagę następujące dodatkowe informacje:

Prawo ochrony danych w Stanach Zjednoczonych (USA) stanowi złożoną sieć krajowych, stanowych i lokalnych ustaw i przepisów dotyczących polityki prywatności. Brak jest jednolitego prawa ochrony danych obowiązującego dla całego kraju. W USA istnieje jednak szereg przepisów dotyczących polityki prywatności i bezpieczeństwa danych na poziomie federalnym, a także wiele innych przepisów dotyczących ochrony danych na poziomie stanowym (i lokalnym).

Zasadniczo należy zauważyć, że rekruterzy w USA przeprowadzają weryfikację każdego kandydata przystępującego do procesu rekrutacyjnego za pomocą First Advantage Background Check. W tym celu odpowiedzialna spółka należąca do Grupy Bilfinger przekazuje pełne imię i nazwisko oraz adres e-mail wymagany w celu rejestracji lub złożenia wniosku. Weryfikacja może objąć sprawdzenie wpisów do rejestru karnego, do bazy danych dot. zażywania narkotyków i sprawdzenie kont w mediach społecznościowych.

Poniżej wyróżniono kilka istotnych przepisów obowiązujących w USA na poziomie federalnym:

 • California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA)
 • Colorado Privacy Act (CPA, obowiązuje od dnia 1 lipca 2023 r.)
 • Connecticut Data Privacy Act (CTDPA, obowiązuje od dnia 1 lipca 2023 r.)
 • Utah Consumer Privacy Act (UCPA, obowiązuje od dnia 31 grudnia 2023 r.)
 • Virginia Consumer Data Protection Act (VCDPA, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.)
4. Otrzymywanie powiadomień o nowych ofertach pracy i informacji o możliwościach rozwoju kariery

Na podstawie ustawień dokonanych w ustawieniach konta podczas tworzenia konta na Portalu pracy lub w późniejszym czasie w zakładce ustawień profilu (zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), będziemy wysyłać powiadomienia o nowych ofertach pracy i/lub informacje o możliwościach kariery w Bilfinger. Ponadto skontaktujemy się z Tobą, jeśli na przykład będziemy chcieli zasugerować Ci odpowiednią ofertę pracy, zaprosić Cię na Dzień dla Kandydatów lub rozmowę kwalifikacyjną. Pod warunkiem udzielenia nam uprzedniej zgody na powyższych warunkach możemy korzystać z niektórych programów, które pomogą nam zidentyfikować inne dostępne stanowiska pracy i proaktywnie kontaktować się z Tobą w sprawie potencjalnych ofert pracy, które mogą być dla Ciebie odpowiednie w oparciu o Twoje umiejętności i doświadczenie. Możesz wycofać swoją zgodę, zmieniając ustawienia konta, tak aby nie otrzymywać więcej powiadomień o nowych ofertach pracy i/lub informacji o możliwościach kariery w Bilfinger. Ponadto możesz ograniczyć widoczność swojego konta lub profilu, ustawiając opcję widoczności konta tylko w przypadku ofert pracy, na które aktywnie składasz podanie.

5. Dalsze wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe, które Cię dotyczą, będą wykorzystywane w związku z obsługą i zarządzaniem systemami informatycznymi Grupy Bilfinger (zarówno systemami zarządzanymi wewnętrznie, jak i zewnętrznie). Udostępnienie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i/lub realizacji umowy z Tobą. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak opóźnić lub uniemożliwić proces rekrutacji lub udostępnienie funkcji Portalu.
Oprócz przypadków opisanych w powyższych rozdziałach od 1. do 5. dane osobowe, które Cię dotyczą, mogą być również przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

In addition to Sections 1 to 5 above, personal data concerning you may also be processed for the following purposes and legal bases:

 • Art. 88 RODO w połączeniu z odpowiednimi przepisami krajowymi oraz, w stosownych przypadkach, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu nawiązania lub realizacji stosunków umownych.
 • Art. 88 RODO w połączeniu z odpowiednimi przepisami krajowymi oraz, w stosownych przypadkach, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu nawiązania lub realizacji stosunków umownych.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, o ile przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na uzasadniony interes.
 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, o ile udzielisz nam wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach. Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili wycofana ze skutkiem na przyszłość (patrz Rozdział VI 7.).
 • • W celu zapewnienia możliwości udostępniania ofert pracy i przekierowywania funkcji nawiązywane jest połączenie z dostawcą AddToAny. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez AddyToAny można znaleźć w Polityce prywatności AddToAny, która jest dostępna tutaj.

Przetwarzanie przez nas szczególnych kategorii danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia, przekonań religijnych lub przynależności do związków zawodowych), odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w połączeniu z obowiązującą w danym kraju podstawą prawną. Przetwarzanie danych dotyczących zdrowia może być konieczne do oceny zdolności do pracy w rozumieniu art. 9 (2) (h) RODO w połączeniu z obowiązującymi przepisami krajowymi.

II. Pliki cookie i podobne narzędzia

Nasza strona wykorzystuje tak zwane pliki „cookie“. Są to małe pliki tekstowe, które nie zagrażają Twojemu urządzeniu. Są one albo przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji („sesyjne pliki cookie“), albo pozostają przez pewien czas na Twoim urządzeniu po zakończeniu sesji („stałe pliki cookie“).

Podstawą prawną związaną z wykorzystaniem plików cookie (i porównywalnych technologii), które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji wymaganych przez użytkownika, są uzasadnione interesy mające na celu bezpieczne i bezawaryjne udostępnianie strony internetowej.

Poza tym będziemy używać plików cookie (i porównywalnych technologii) wyłącznie za Twoją zgodą. Możesz w dowolnym momencie dostosować lub odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość w „Ustawieniach prywatności“; dostęp do nich można uzyskać, klikając ikonę zaznaczenia wyświetlaną na stronie internetowej w lewym dolnym rogu przeglądarki. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat używanych plików cookie (i porównywalnych technologii). Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pomocą plików cookie stanowi:

 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeśli istnieją uzasadnione interesy, takie jak zapewnienie i poprawa funkcjonalności Portalu pracy. Uzasadnionym interesem może być również dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych.
 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile udzielisz nam wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach. Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili wycofana ze skutkiem na przyszłość (patrz Rozdział VI 7.).

Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać powiadomienia o umieszczeniu plików cookie i zezwolić na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Możesz również wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie bądź włączyć funkcję automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony.

Portal pracy Bilfinger wykorzystuje pliki cookie w następującym zakresie:

Pliki cookie, które są absolutnie niezbędne (typ 1): Są to pliki cookie, które są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej i jej funkcji. Na przykład nie można zalogować się do swojego konta kandydata bez odpowiedniego pliku cookie.

Funkcjonalne pliki cookie (typ 2): Są to pliki cookie, które zapewniają maksymalną wygodę użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej firmy Bilfinger. Na przykład pliki cookie mogą zawierać ustawienia języka lub zmiany rozmiaru czcionki.

Wydajne pliki cookie (typ 3): Te pliki cookie dostarczają Bilfinger informacji o Twoich nawykach surfowania. Informują Bilfinger, które strony szczególnie często odwiedzasz W ten sposób Bilfinger może ulepszyć witrynę, aby szybciej udostępnić żądane informacje. Te pliki cookie nie zawierają danych osobowych.

Pliki cookie stron trzecich (typ 4): Są to pliki cookie stron trzecich, takie jak na przykład sieci społecznościowe, które integrują treści mediów społecznościowych ze stroną internetową Bilfinger. Ponadto Bilfinger wykorzystuje pliki cookie zewnętrznych dostawców do wyświetlania reklam, które mogą Cię szczególnie zainteresować, lub do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych. Informacje o plikach cookie są przekazywane zewnętrznym dostawcom.

Stosujemy następujące pliki cookie:

 • SAP as service provider (typ 1): Korzystamy z poniższych plików cookie sesji, wymaganych do działania witryny WWW:
  • "route" służy do zapewniania stabilności sesji
  • "careerSiteCompanyId" sluży do kierowania żądań do odpowiedniego centrum danych "JSESSIONID" umieszczany jest na urządzeniu odwiedzającego na czas sesji w celu identyfikacji odwiedzającego przez serwer
  • "Load balancer cookie" (faktyczna nazwa pliku cookie może być inna) zapobiega blokowaniu odwiedzającego przez poszczególne instancje
 • rmk0 (typ 1): zaszyfrowany adres e-mail użytkownika, jeśli jest znany. Cookie Setter: First Party; maksymalny czas trwania: do momentu zakończenia sesji przeglądarki
 • rmk1 (typ 1): zaszyfrowany identyfikator użytkownika, jeśli taki istnieje. Cookie Setter: First Party; maksymalny czas trwania: do momentu zakończenia sesji przeglądarki
 • rmk4 (typ 2): Czy należy wstępnie wypełnić pole subskrypcji adresem e-mail użytkownika, aby uniknąć konieczności ponownego wprowadzania adresu e-mail przez użytkownika. Cookie Setter: First Party; maksymalny czas trwania: do momentu zakończenia sesji przeglądarki
 • rmk12 (typ 1): Liczba wskazująca, czy użytkownik potwierdził zapoznanie się z polityką plików cookie poprzez baner. Jeśli plik cookie nie jest ustawiony, może zostać wyświetlony baner. Jeśli plik cookie jest ustawiony, a jego wartość wynosi 1, baner może zostać pominięty. Ten plik cookie pozostaje przez wszystkie sesje użytkownika, bez względu na to, jaki typ plików cookie jest włączony na całej stronie. Cookie Setter: First Party; maksymalny czas trwania: nie wygasa.
 • Matomo (wcześniej znany jako Piwik) pk_id und pk_ses (typ 3): Matomo Analytics służy do rejestrowania działań, oceny i analizy. W tym celu Matomo analizuje i zapisuje odwiedziny każdej strony, liczbę kliknięć oraz działania podejmowane w związku z ogłoszeniem o pracę i w ramach poszukiwania pracy, a także wzorzec zachowań użytkownika oraz jego czas przebywania na stronie. Umożliwia nam to dostęp do kluczowych danych dotyczących umieszczania i widoczności ofert pracy, a także wyników wyszukiwania w ramach przeglądania ofert pracy oraz dostępności elementów na stronie (patrz https://matomo.org/privacy-policy/)

Bilfinger agreguje, w miarę możliwości, dane, które gromadzi na potrzeby oceny. W związku z tym Bilfinger korzysta z narzędzi SAP SuccessFactors "Recruiting Marketing Dashboard" i "Recruiting Marketing Analytics" W każdej chwili możesz sprzeciwić się dalszemu gromadzeniu i ocenie Twoich danych przez Bilfinger. Wystarczy ustawić opcję rezygnacji z plików cookie w Twojej przeglądarce. Informacje na temat można znaleźć w odpowiednich instrukcjach producenta. Należy pamiętać, że ustawienia te należy wybrać osobno dla każdej przeglądarki. Jeśli usuniesz pliki cookie przechowywane na Twoim urządzeniu, usuwane jest również ustawienie rezygnacji z plików cookie. W takim przypadku ponownie ustaw odpowiednią obsługę plików cookie.

III. Odbiorca

Przekazujemy Twoje dane osobowe w obrębie naszej grupy spółek wyłącznie tym obszarom i osobom, które potrzebują tych danych do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych lub do realizacji naszego uzasadnionego interesu. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe powiązanym z nami spółkom w zakresie dozwolonym przez prawo. Twoje dane osobowe są przetwarzane w naszym imieniu na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO. W takich przypadkach zapewniamy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych. Kategorię odbiorców w tym przypadku stanowią dostawcy usług internetowych oraz dostawca systemów systemami i oprogramowań do zarządzania procesem rekrutacji:

 • SAP SuccessFactors (Centrum Danym SAP-Cloud-Services we Frankfurcie nad Menem)

Dane są przekazywane odbiorcom spoza firmy tylko wtedy, gdy jest to dozwolone lub wymagane przez prawo, jeśli przekazanie jest niezbędne do wykonania, a tym samym realizacji umowy o pracę, jeśli otrzymaliśmy Twoją zgodę lub jeśli zostaliśmy upoważnieni do przekazywania informacji. Po spełnieniu tych przesłanek odbiorcami danych osobowych mogą być na przykład:

 • urzędy, sądy i konsultanci (np. prawnicy), o ile jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub jest to konieczne do ochrony naszych praw,
 • Odpowiednie strony trzecie w ramach transakcji korporacyjnej, o ile jest to konieczne do przeprowadzenia transakcji,
 • Odbiorcy, którym ujawnienie danych jest niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy lub jeśli jest to bezpośrednio niezbędne do nawiązania stosunku pracy.
 • Dostawca poczty elektronicznej danego kandydata ma techniczną możliwość odczytywania wiadomości e-mail (można w nich również znaleźć dane osobowe). Leży to jednak w zakresie odpowiedzialności kandydata, ponieważ osobiście wybiera on swojego dostawcę poczty e-mail. Wiadomości e-mail są zawsze wysyłane w postaci niezaszyfrowanej.
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich

Odbiorcy Twoich danych osobowych (zob. Rozdział III. powyżej) mogą znajdować się w kraju spoza Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli dany kraj nie został uznany przez Komisję Europejską - w drodze decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony - za kraj, w którym dane osobowe są odpowiednio chronione, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do takich krajów tylko wtedy, gdy inny mechanizm wynikający z art. 44 i nast. RODO uzasadnia to przekazanie (np. standardowe klauzule umowne) lub zastosowanie ma wyjątek zgodnie z art. 49 RODO. Dodatkowe środki zostaną podjęte / uzgodnione w zakresie niezbędnym do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych. Listę decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony można znaleźć tutaj .

Jeśli nie wydano decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, podstawą przekazania są zazwyczaj standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej (wynikające z decyzji wykonawczej (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r.). Jeśli przekazanie w tym kontekście jest dokonywane na rzecz usługodawcy działającego jako podmiot przetwarzający w naszym imieniu, zastosowanie ma Moduł Drugi standardowych klauzul umownych (przekazanie przez administratora podmiotom przetwarzającym), jeśli przekazanie jest dokonywane na rzecz innych stron trzecich, zastosowanie ma Moduł Pierwszy (przekazywanie między administratorami).

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych transferów i ich mechanizmów stosowanych w związku z opisanym powyżej przekazywaniem danych, prosimy o kontakt pod adresem dataprivacy@bilfinger.com.

IV. Zarządzanie Twoim kontem

Masz do dyspozycji szereg opcji zarządzania rodzajem i ilością przechowywanych przez nas danych na swój temat.

 • Możesz w dowolnym momencie usunąć w całości swoje konto.
 • Możesz usunąć wszystkie lub wybrane informacje ze swojego profilu.
 • Możesz wycofać podanie o pracę.

Wybranie wszystkich trzech opcji spowoduje usunięcie danych osobowych opisanych powyżej, z wyjątkiem danych, których przechowywanie jest wymagane przez prawo.

V. Okresy przechowywania danych osobowych i ich usuwanie

Dane zebrane do celów określonych w niniejszym dokumencie będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne na potrzeby (i) konkretnego podania o pracę i/lub (ii) Twojej rejestracji na Portalu, a także przez okres przejściowy (tj. tak długo, jak wymaga tego przestrzeganie przez Bilfinger obowiązków w zakresie przechowywania danych zgodnie z obowiązującym prawem lub tak długo, jak przechowywanie danych jest dozwolone przez prawo).

Konto zostanie usunięte, jeśli od Twojego ostatniego logowania upłynęło ponad 12 miesięcy. W takim przypadku otrzymasz osobne powiadomienie na około 5 tygodni przed usunięciem z informacją o zbliżającym się usunięciu.

Dane osobowe, które Cię dotyczą, będą przechowywane wyłącznie w formie umożliwiającej identyfikację Twojej osoby przez okres, jaki Bilfinger uzna za niezbędny do archiwizacji celów, dla których dane zostały pierwotnie zebrane lub przetworzone, lub zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi przechowywania danych lub zgodnie z obowiązującym prawem.

VI. Twoje prawa wynikające z przepisów prawa

Przysługują Ci następujące prawa, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów prawnych:

 1. Prawo do dostępu (art. 15 RODO).

  Możesz zażądać informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych oraz kopii danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania, pod warunkiem, że taka kopia nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

  Możesz zażądać sprostowania swoich danych osobowych, które są błędne i/lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.

 3. Prawo do usunięcia danych ("Prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO).

  Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych w szczególności, gdy (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) w przypadku Twojej odmowy zgody na przetwarzanie danych i braku nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu ich przetwarzania, (iii) gdy Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub (iv) Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy. Prawo do usunięcia danych nie ma jednak zastosowania w szczególności wtedy, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).

  Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (i) na okres, w którym weryfikujemy prawidłowość tych danych, jeśli kwestionujesz prawidłowość takich danych, (ii) jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem i żądasz ograniczenia przetwarzania zamiast usunięcia danych, (iii) jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub (iv) jeśli chcesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu zweryfikowania, czy nasze uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.
  Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, będziemy przetwarzać takie dane - z wyjątkiem ich przechowywaniem - wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego UE.

 5. Obowiązek powiadomienia zgodnie z art. 19 RODO.

  Bilfinger powiadomi wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Możesz zażądać, abyśmy poinformowali Cię o wyżej wymienionych odbiorcach.

 6. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

  Może zażądać, abyśmy przekazali Ci Twoje dane osobowe, które nam zostały przez Ciebie dostarczone, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; w takich przypadkach możesz również zażądać, aby dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne.

 7. Prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 zdanie 1 DSGVO).

  Możesz cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody i o ile wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 8. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).
  Prawo do sprzeciwu

  Jeśli przetwarzanie danych Twoich osobowych odbywa się w celu ochrony uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, masz prawo zgodnie z art. 21 DSGVO do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych w dowolnym momencie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takim przypadku nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne podstawy do przetwarzania. Muszą one być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub przetwarzanie musi służyć dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
 9. Francja - Prawo do cyfrowego spadku.

  Jeśli jesteś mieszkańcem Francji, masz prawo do określenia instrukcji (ogólnych lub szczegółowych) dotyczących miejsca przechowywania Twoich danych osobowych po Twojej śmierci.

 10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego stałego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. Dane kontaktowe europejskich organów ochrony danych można znaleźć tutaj.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, możesz również skontaktować się z nami, korzystając z poniższego adresu e-mail. Wnioski o skorzystanie z tych praw (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego) należy kierować na adres dataprivacy@bilfinger.com.

VII. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Powiadomienia w dowolnym momencie w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Prosimy o regularne sprawdzanie, czy niniejsze powiadomienie uległo zmianie.

Niniejsze Powiadomienie zostało ostatnio zmienione w czerwcu 2023 r.